Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, zvýšením průtoku a vybřežením toku Aleš. Na území obce Štarnov je při povodni ohrožováno zhruba 74 obytných budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty na území obce Štarnov

Ohrožené objekty na území obce - agregované.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází dva potenciálně ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o areál zemědělského družstva Bohuňovice a čistírnu odpadních vod obce.
Ohrožující objekty na území obce Štarnov
 Kontaminovaná místa na území obce Štarnov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Štarnov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Štarnov u předsedy povodňové komise obce.