Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Obec Štarnov leží asi 9 km východně od CHKO Litovelské Pomoraví, které je významné svou zachovalou přírodní nivou řeky Moravy. Zastavěným územím obce protéká vodní tok Aleš (též Domašovský potok), který pramení severně od obce Domašov u Šternberka v nadmořské výšce přibližně 460 m. Celková délka toku je přibližně 8,9 km. Jižně od Štarnova se Aleš vlévá do říčky Grygavy. Na toku je v obci vybudován rybník Aleš.

Grygava protéká na západní straně katastru, má délku toku přibližně 10 km a jižně od obce vtéká do řeky Sitky, jen několik stovek metrů před tím, než se Sitka vlévá do Oskavy. Oskava je významný levostranný přítok Moravy s celkovou délkou toku asi 50 km a rozlohou povodí 569 km2. Oskava tvoří hranici jihovýchodního výběžku katastrálního území obce.

Podél železniční trati se nachází soustava rybníků, která není napojena na žádný tok - jedná se o nádrže nebeského typu.

Vodní toky na území obce Štarnov

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Štarnov je ohrožováno vyššími vodními stavy na vodním toku Aleš, který obcí protéká. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kategorie C umístěný přímo v obci na mostu překlenujícím tok Aleš, přibližně na ř. km 1,4. Hlásný profil je ve vlastnictví a správě obce. Stanice umožňuje automatický přenos dat a odesílání varovných SMS v případě zvýšených průtoků, profil je také vybaven vodočetnou latí.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Štarnov, Aleš »

  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Hlásné profily směrodatné pro území obce Starnov

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.