Charakteristika zájmového území

Obec Štarnov je zemědělskou vesnicí náležící k oblasti Haná a sousedící s CHKO Litovelské Pomoraví. Leží v podhůří Nízkého Jeseníku asi 15 km severně od města Olomouc v okrese Olomouc, kraj Olomoucký. Pověřenou obcí a obcí s rozšířenou působností je město Šternberk. Katastrální území obce má rozlohu 989 ha, z toho celých 84 % tvoří orná půda a 3,5 % plocha trvalých travních porostů. Jen malou plochu zabírají lesy (0,5 %), zahrady (2 %), zastavené území (1,5 %) a další.

Využití pozemků v obci Štarnov  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 831.5 ha 84.1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 21.4 ha 2.2 %
Sady 2.2 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 34.7 ha 3.5 %
Lesní půda 5.1 ha 0.5 %
Vodní plochy 11.2 ha 1.1 %
Zastavěné plochy 15.5 ha 1.6 %
Ostatní plochy 66.5 ha 6.7 %
Celková výměra k.ú. 988.2 ha 100 %

 

Ortofoto snímek obce ŠtarnovObec Štarnov na leteckém snímku

První písemná zmínka o obci Štarnov (německy Starnau) pochází z roku 1269. V letech 1976–1990 byla součástí obce Bohuňovice. K datu 1. 1. 2017 v obci žilo 734 obyvatel. Nejvyšší bod území dosahuje 411 m n. m. Dopravní spojení zajišťuje železniční trať č. 290 - Olomouc-Šternberk-Šumperk. Obec má základní školu a mateřskou školu. V obci byla postupně vybudována kanalizace, plyn a připravuje se stavba vodovodu. V obci se nachází sportovní areál s tenisovými kurty, hřišti a dalším sportovním vybavením.

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Nivní formace okrsku Středomoravská niva se skládá ze dvou vrstev, spodní štěrkopísčité (pleistocén)  svrchní vrstvy písčitých hlín a hlinitých písků (holocén). V důsledku neotektonických poklesů v kvartéru dosahuje štěrkopískové souvrství nivy značných mocností. Plošně nejrozsáhlejší jsou fluviální, fluviolakustrinní a eolické sedimenty. Přímo na území obce se nacházejí konkrétně štěrky, písky, hlíny a spraše a další smíšené sedimenty. Půdy jsou zde také ovlivněny působením vody, konkrétně zde jsou hnědozemě (modální, luvická, oglejená), fluvizemě a gleje.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50-60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160-170
Počet mrazových dnů 100-110
Počet ledových dnů 30-40
Průměrná teplota v lednu -2-(-3)
Průměrná teplota v červenci 18-19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50