Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí je při povodni ohrožováno zhruba 192 budov, které trvale obývá zhruba 521 obyvatel, z toho 106 patří do rizikové skupiny (osoby starší 70 let a osoby se zhoršenou mobilitou nebo orientací). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodního toku Lubina se v katastru obce nachází jeden potenciálně ohrožující objekt, a to objekt Zemědělské společnosti Košatka s. r. o. Tento objekt se nachází v záplavovém území Q20 a při jeho zaplavení může dojít k úniku látek (agrochemikálie, hnojiva, močůvka...), které by mohly potenciálně kontaminovat vodu.

Ohrožující objekty na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí
Kontaminovaná místa na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Stará Ves nad Ondřejnicí u předsedy povodňové komise obce.