Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Celé zájmové území spadá do působnosti Povodí Odry, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Odra a její přítoky Lubina a Ondřejnice. Vodní tok Odra protéká severozápadní hranicí katastru, pramení v Oderských vrších, v nadmořské výšce 633 m n. m., teče Moravskou bránou a ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova pod soutokem s Olší v nadmořské výšce 190 m n. m. Vodní tok Ondřejnice je pravostranným přítokem středního úseku Odry nad Ostravou, tzn. úseku, který je vymezen ústím Opavy na dolním a prostorem Moravské Brány na horním konci u Jeseníku nad Odrou. Ondřejnice do Odry ústí pod obcí Stará Ves nad Ondřejnicí ve výšce 219 m n. m., pramení v 760 m n. m. nad Kozlovicemi na západním úbočí masivu Ondřejníku v Moravskoslezských Beskydech. Celková délka toku od pramene k ústí je 29,1 km. Lubina je pravostranným přítokem středního úseku Odry nad Ostravou, úseku, který je vymezen ústím Opavy na jeho dolním a prostorem Moravské Brány u Jeseníku n/Odrou na horním konci. Lubina ústí do Odry poblíž obce Košatka nad Odrou ve výšce 222 m n. m, pramení na severozápadním svahu Radhoště v Beskydech v 740 m n. m. Celková délka toku od pramene k ústí činí 36,3 km. Vodní tok Trnávka, její přítok Rakovec a Mlýnský náhon spolu s Jarkovským potokem protékají pouze extravilánem řešeného území, proto nepředstavují riziko. Vodní toky Machůvka, HOZ a Bezejmenný tok protékají blízko zástavby, proto mohou znamenat eventuální riziko při přívalových srážkách.

Souhrn vodních toků protékající řešeným územím je uveden v následující tabulce a na obrázku níže. Ondřejnice, Lubina a Odra patří dle vyhlášky 178/2012 Sb. mezi významné vodní toky.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Vodní tok

 

místo profilu

 

plocha povodí [km2]

 

Qa [m3/s]

 

N-leté průtoky [m3/s]
    125102050100
Ondřejnice ústí 99,38 1,2 25,9 39,1 61,2 81,3 104 139 170
Lubina ústí 195,89 2,31 45,8 68,2 106 141 183 244 300
Odra nad soutokem s Lubinou 1178,7 9,33 86,8 121 172 214 259 322 374

 

Vodní toky na území ovce Stará Ves nad Ondřejnicí

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Stará Ves nad Ondřejnicí může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Ondřejnice, Lubina, Odra a Machůvka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

  • Hlásný profil kat. B Kozlovice (Ondřejnice): hlásný profil se nachází v obci Kozlovice na pravém břehu řeky Ondřejnice poblíž budovy s č. p. 443, profil je ve správě Povodí Odry, státní podnik. »
  • Hlásný profil kat. A Petřvald (Lubina): hlásný profil je umístěn v obci Petřvald asi 100 m pod fotbalovým hřištěm Sokol Petřvald, na levém břehu. »
  • Hlásný profil kat. C Trnávka (Trnávka): hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci u č. p. 25 v severní části obce Trnávka. (provozuje obec Trnávka) »
  • Hlásný profil kat. A Svinov (Odra): hlásný profil se nachází v Ostravě (část Svinov), 300 m nad mostem, který spojuje centrum s Porubou (Svinov-mosty). Profil je ve správě Povodí Odry, státní podnik. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.