Charakteristika zájmového území

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se nachází v Moravskoslezském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava. V současnosti zde žije 2 787 obyvatel (k 1. 1. 2017).

Obec se dělí na dvě obecní části, Košatka nad Odrou a Stará Ves nad Ondřejnicí. Košatka se nachází v západní části katastru. Většina zastavěného a nejvíce ohroženého území Staré Vsi se nachází podél vodního toku Ondřejnice. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o větší zemědělské a průmyslové komplexy.

 

Území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Obec leží v nížinatém terénu, jihovýchodní část zájmového území se z geomorfologického hlediska nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Příborská pahorkatina. Zbytek území se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána, podcelku Oderská Brána. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 230 - 250 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o výšce 283 m n. m. Podrobnější geomorfologické členění je uvedeno v tabulce níže.

Geomorfologické členění obce Stará Ves nad Ondřejnicí

 
Systém Alpsko – himalájský
Provincie Západní Karpaty
Subprovincie Vnější Západní Karpaty, Vněkarpatské sníženiny
Oblast Západobeskydské podhůří, Západní vněkarpatské sníženiny
Celek Podbeskydská pahorkatina, Moravská brána
Podcelek Příborská pahorkatina, Oderská Brána
Okrsek Stařičská pahorkatina, Bartošovická pahorkatina, Oderská niva

 

Sklonitost svahů na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Hypsometrické znázornění nadmořských výšek v obci Stará Ves nad Ondřejnicí

Obec leží na soutoku tří vodních toků, Odra, Lubina a Ondřejnice. Intravilánem Staré Vsi nad Ondřejnicí protéká vodní tok Ondřejnice, kde je největší riziko vylití z koryta. Obecní částí Košatka nad Odrou protéká řeka Lubina.

Celková rozloha řešeného území činí 1 882,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Staré Vsi nad Ondřejnicí tvořeno především zemědělskou půdou (70,5 %) a z ní největší plochy zaujímá orná půda (67,6 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména lesní pozemky (16,1%) a ostatní plochy (7,6 %).

Využití půdního fondu na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Typ pozemku Podíl z rozlohy [%] Rozloha [ha]

Zemědělská

půda

ZP celkem 70,5 1326,5
Orná půda ze ZP 67,6 897,2
Zahrady a ovocné sady ze ZP 6,7 88,4
Trvalé travní porosty ze ZP 25,7 340,9
Lesní půda   16,1 302,8
Zastavěné plochy   2,4 40,5
Vodní plochy   3,4 63,6
Ostatní plochy   7,6 149,4
Celková výměra   1882,7

Z geologického hlediska se řešené území nachází na hranici geologických soustav Karpaty a Český masív. Jižní část území spadá ještě do tzv. flyšového pásma, pro které je charakteristické střídání pískovcových a jílovcových sedimentárních hornin marinního původu, převážně svrchnokřídového stáří. Střední část území je pokryta především sprašovými hlínami pleistocenního stáří, které vznikli postupným odvápněním ze spraší. Severní část území (podél řeky Odry) je pokryta především fluviálními nezpevněnými sedimenty holocenního stáří.

Z pedologického hlediska se takřka na celém území obce vyskytují silně ilimerizované luvizemě a v okolí vodních toků pak převážně glejové fluvizemě.

Katastrální území Staré Vsi nad Ondřejnicí spadá pod mírně teplou klimatickou oblast MT10. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým, mírně suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírnou a velmi suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 650 - 700 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C.

Charakteristika klimatických oblastí v zájmovém území

Parametr MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu (-2) - (-3)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) 400 - 450
Srážkový úhrn za v zimním období (říjen až březen) 200 - 250

Do katastrálního území obce zasahuje velkoplošně zvláště chráněné území CHKO Poodří (zóny I až III), ptačí oblast Poodří a evropsky významná lokalita Poodří.