Charakteristika zájmového území

Obec Třebětice se nachází ve Zlínském kraji na území okresu Kroměříž. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Holešov. K roku 2021 bylo v obci evidováno 277 obyvatel. Rozloha obce činí 602 ha a leží v nadmořské výšce 204 m n. m. V obci je knihovna a kaple. Ze zařízení pro trávení volného času je zde možné najít travnaté a tenisové hřiště a tělocvičnu.

Katastrální území obce Třebětice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Správní území obce Třebětice geomorfologicky náleží do systému Alpsko-himalájského, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Území obce spadá do podcelku Holešovská plošina. Z geologického hlediska patří území k flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat, ke karpatském paleogénu a křídě. Geologické podloží je zde tvořeno vrstvami pískovců a slepenců s vložkami jílovců. Na území Třebětic se nachází nezpevněné sedimenty ve formě nivních a fluviálních sedimentů a sprašových hlín.

 

Struktura půdního fondu

Pro správní území Třebětic je z hlediska půdních typů charakteristický výskyt fluvizemí v severní části území podél údolí Rusavy. V jižní části se nachází černozemě a okrajově také černice, místy se zde vyskytují také atropozemě. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 601,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (509,6 ha) a ostatní plochy (65,1 ha). Zbytek plochy tvoří zahrady (10,9 ha), zastavěné plochy (7,6 ha), vodní plochy (4,6 ha), sady (3,2 ha) a trvalé travní porosty (0,6 ha). Lesní půda zde není zastoupena vůbec.

 

Využití pozemků v obci Třebětice (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 509.6 ha 84.7 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 10.9 ha 1.8 %
Sady 3.2 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 0.6 ha 0.1 %
Lesní půda 0.0 ha 0.0 %
Vodní plochy 4.6 ha 0.8 %
Zastavěné plochy 7.6 ha 1.3 %
Ostatní plochy 65.1 ha 10,8 %
Celková výměra k.ú. 601.6 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Třebětice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Území obce se nachází v krajině s poměrně plochým terénem v údolí mezi toky Rusava a Žabínek. Třebětice leží v teplé klimatické oblasti T2. Oblast T2 se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období je krátké a mírné. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatické oblasti T2 (dle Quitta, 1971)

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 °C až -3 °C
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 °C až 19 °C
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50