Charakteristika zájmového území

Obec Třebětice se nachází ve Zlínském kraji na území okresu Kroměříž. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Holešov. K 1.1.2019 bylo v obci evidováno 275 obyvatel. V obci je knihovna a kaple. Ze zařízení pro trávení volného času zde najdeme travnaté hřiště, hřiště na tenis a tělocvična.

Katastrální území obce Třebětice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Správní území obce Třebětice geomorfologicky náleží do systému Alpsko-himalájského, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Území obce spadá do podcelku Holešovská plošina. Z geologického hlediska patří území k flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat, v karpatském paleogénu a křídě. Geologické podloží je zde tvořeno vrstvami pískovců a slepenců s vložkami jílovců. Pro správní území Třebětic je z hlediska půdních typů charakteristický výskyt fluvizemí v severní části území podél údolí Rusavy. V jižní části se nachází černozemě a okrajově také černice.

 

Struktura půdního fondu

Využití pozemků v obci Třebětice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 541.5 ha 89.9 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 11.1 ha 1.8 %
Sady 3.2 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 0.6 ha 0.1 %
Lesní půda 2.7 ha 0.4 %
Vodní plochy 3.6 ha 0.6 %
Zastavěná plochy 8.3 ha 1.4 %
Ostatní plochy 31.7 ha 5.3 %
Celková výměra k.ú. 602.6 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Území obce Třebětice

Území obce se nachází v krajině s poměrně plochým terénem, v údolí mezi toky Rusava a Žabínek. Třebětice leží v teplé klimatické oblasti T2. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou zimou. Roční srážkový úhrn je až 600 mm.

Charakteristika klimatické  podoblasti T2 (dle Quitta, 1971)

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 °C až -3 °C
Průměrná teplota v červenci 18 °C až 19 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50