Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Třebětice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Správním územím obce Třebětice protékají tři významnější toky.

Žabínek, který pramení jižně od Holešova v nadmořské výšce 220 m n. m. Tok směřuje východozápadním směrem k Hulínu, kde se v nadmořské výšce 194 m n. m. vlévá do Rusavy.

Dalším byť okrajovým ale důležitým tokem na území obce je říčka Rusava, která pramení v Hostýnských vrších pod vrcholem Bukovina v nadmořské výšce 600 m n. m. Tok protéká Holešov, Hulín a pod Kroměříží se vlévá do Moravy jako její levostranný přítok. Délka toku je 30 km a plocha povodí činí 148,4 km2.

Podobně jako Rusava, také říčka Mojena protéká správní území Třebětic jen okrajově. Mojena pramení v Hostýnsko-vsetínských vrších západně od vrcholu Chochol v nadmořské výšce 450 m n. m. Protéká území východozápadním směrem, od Hulína teče severojižním směrem podél Moravy, do které ústí zleva u Otrokovic v nadmořské výšce 188 m n. m. Délka toku je 25,2 km a plocha povodí činí 62,3 km2.

Vodní toky na území obce Třebětice

Základní hydrologické charakteristiky toku Rusava v místě hlásného profilu Chomýž (Rusava)

Profil Rusava, Chomýž
Plocha povodí 22,81 km2
Průměrný roční průtok 0,230 m3.s-1
Průměrný roční stav 18 cm
N-leté průtoky [m3/s]
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,7 12,4 17,2 31,9 40,0

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Třebětice se nachází měrný profil kategorie C na říčce Rusavě v místě soutoku s jejím levostranným přítokem. Rusava prochází po severní hranici správního území obce. Hlásný profil je ve správě Povodí Moravy s.p. a je vybaven hladinoměrem s automatickým odesíláním dat. »
Výše na toku Rusavy se nachází hlásný profil kategorie B v Chomýži. Platnost SPA tohoto profilu je v úseku Chomýž - ústí do Moravy. Hlásný profil je ve správě Povodí Moravy s.p. a je vybaven hladinoměrem s automatickým odesíláním dat. »
 Hlásné profily směrodatné pro území obce Třebětice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.