Charakteristika zájmového území

Obec Třebovice se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Česká Třebová. Obec leží v údolí řeky Třebovky severně od vodní nádrže Hvězda. Obec leží na významné železniční trati Česká Třebová – Bohumín. Asi kilometr od železniční stanice Třebovice se nachází Třebovický tunel, který patří k nejstarším v České republice. Byl vybudován 1845-1847. V roce 2005 byl zrušen z důvodu výstavby železničního koridoru. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 790 obyvatel. Obec nabízí mnoho sportovních (Sportovní klub), relaxačních a zájmových příležitostí (Sbor dobrovolných hasičů, Klub seniorů, ...).

Využití pozemků v obci Třebovice  (dle ČSÚ k 1. 1. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 464,4 ha 40,5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 25,3 ha 2,2 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 121,6ha 10,6 %
Lesní půda 373,4 ha 32,6 %
Vodní plochy 8,7 ha 0,8 %
Zastavěná plochy 9,7 ha 0,8 %
Ostatní plochy 142,9 ha 12,5 %
Celková výměra k. ú. 1 146 ha 100 %

Území obce Třebovice

Geografické poměry

Geomorfologické členění:  
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subprovincie:
Východočeská tabule          
Oblast:
Orlická          
Celek:
Svitavská pahorkatina         
Podcelek:
Českotřebovská vrchovina

Svitavská pahorkatina je jihovýchodní částí Východočeské tabule. Pahorkatina je poměrně členitá s vrchovinným charakterem na východě. Převažují zde slínovce, jílovce, spongility. Vyskytují se zde také pískovce svrchní křídy, menší ostrůvky neogenních mořských, říčních a pleistocénních sedimentů původu říčního i eolického. Povrch je velmi erozně rozčleněn. Českotřebovská vrchovina je východní část Svitavské pahorkatiny. Jedná se o převážně plochou vrchovinu v povodí Divoké a Tiché Orlice, Loučné a Svitavy.

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území Třebovice do mírně teplé klimatické oblasti MT2.

Charakteristické indexy pro mírně teplou oblast MT 2

Charakteristika MT 2
Počet letních dnů (teplota > 25 °C) 20 – 30
Průměrná teplota v červenci 16 – 17 °C
Počet mrazových dnů 110 – 130
Počet ledových dnů 40 – 50
Průměrná teplota v lednu -3 – -4 °C 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou           80 – 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období 450 - 500 mm
Srážkový úhrn v zimním období 250- 300 mm