Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějšími toky v území jsou Zlatý potok a Lovětínský potok.

Vodní toky na území města Třemošnice

Město Třemošnice a místní část Hedvikov leží na toku Zlatého potoka. Místní část Závratec leží na toku Lovětínského potoka. Oba vodní toky jsou pravostrannými přítoky řeky Doubravy. Řeka Doubrava tvoří hranici mezi k.ú. Třemošnice nad Doubravou, k.ú. Kubíkovy Duby a k.ú. Moravany u Ronova a Mladotice nad Doubravou. Dalším potenciálním zdrojem povodňového ohrožení je potok Skoranov, který protéká místní částí Skoranov. 

Zlatý potok pramení severně od Seče v nadmořské výšce 532 m n. m. Teče převážně západním směrem. Potok dále protéká obcí Kraskov, pod kterou napájí rybníky Horní a Dolní Peklo. Pod těmito rybníky potok proráží hřbet Železných hor směrem k Třemošnici, kterou následně protéká. Toto hluboké údolí známé jako Hedvíkovská rokle je součástí národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory. Zhruba po dalších dvou kilometrech nedaleko Mladotic ústí Zlatý potok zprava do Doubravy na jejím 34,7 ř.km v nadmořské výšce 267 m. Průměrný průtok u ústí činí 0,22 m³/s, celková délka toku je 9,9 km, plocha povodí 27,5 km².

 Lovětínský potok pramení severně od Zbyslavce, u místního rybníka, v nadmořské výšce okolo 510 m. Na horním toku protéká lesnatou krajinou jihovýchodním směrem, postupně se však obrací k jihu až jihozápadu. O něco níže po proudu vzdouvá jeho vody Lovětínský rybník. Pod tímto rybníkem si potok razí cestu hlubokým údolím známým jako Lovětínská rokle mezi Krkaňkou (567 m n. m.) a vrchem Světlice (504 m n. m.), na němž se vypíná zřícenina hradu Lichnice. Po opuštění rokle se potok obrací k západu, protéká obcí Závratec a směřuje dále k Ronovu nad Doubravou, kde se vlévá do řeky Doubravy na jejím 31,3 ř.km v nadmořské výšce okolo 245 m.

 Potok Skoranov pramení východně od Skoranova, dále pokračuje přes zalesněné údolí západním směrem, přes zastavěnou část Skoranova, kde mění svůj směr a v následujícím úseku teče jižním směrem do sousedníhoho katastru Kraskov. Západně od města se vlévá do vodní nádrže Horní Peklo.

Pro vodní toky Skoranov, Zlatý potok a Lovětínský potok nejsou v současné době k dispozici žádné údaje o průtocích.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Doubrava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Žleby, Doubrava 23,80 2,76 23,4 68,0 95,7 182 229
Hlásný profil kat. B Pařížov, Doubrava 40,40 1,76 11,2 34,8 50,1 99,1 127

 Zdroj: evidenční list č. 46 a evidenční list č. 45

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Třemošnice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Zlatý potok a Lovětínský potok. Pro varování a včasnou ochranu města budou sloužit následující nově vybudované hlásné profily:
Hlásný profil kat. C Třemošnice - Pod stanicí, Zlatý potok ve správě města Třemošnice se nachází na lávce spojující ulici Tovární s Hedvíkovskou v centru města. Na lávce je umístěna vodočetná lať. »
Hlásný profil kat. C Třemošnice - Kraskov, Zlatý potok ve správě města Třemošnice se nachází na mostě pod hrází rybníka. Hlásný profil je vybaven hladinoměrným čidlem i vodočetnou latí. »
Hlásný profil kat. C Třemošnice - Závratec, Lovětínský potok ve správě města Třemošnice se nachází na mostě v místní části Závratec. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí. »
Hlásný profil kat. C Třemošnice - Rudov, Lovětínský potok ve správě města Třemošnice se nachází na mostě pod Lovětínským rybníkem. Hlásný profil je vybaven hladinoměrným čidlem i vodočetnou latí. »
Hlásné profily směrodatné pro území města Třemošnice

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.