Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodni je ohrožováno zhruba: obecní část Tršice: 119 budov; obecní část Hostkovice: 10 budov; obecní část Vacanovice: 5 budov. Ohroženo je tak přibližně 377 obyvatel, z toho 25 spadá do rizikové kategorie osob invalidních a starších 70 let. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov rozlivem, taktéž zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází ohrožující objekt mlýna a pily, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce Tršice
Kontaminovaná místa na území obce Tršice
 

Ohrožené a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Tršice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Tršice u předsedy povodňové komise obce.