Charakteristika zájmového území

Obec Tršice leží v JJV části okresu Olomouc. Od Olomouce jsou vzdáleny cca 15 km. Celý povrch Tršic náleží horopisně k Nízkému Jeseníku. K obci Tršice přísluší další obce v blízkém okolí, a to Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov. V obci žilo k 1. 1. 2016 1620 obyvatel.

Obec Tršice na leteckém snímku

První věrohodná písemná zpráva o tehdejší vesnici pochází až z druhé poloviny 13. století (rok 1282), což je vzhledem k stáří mnohých středomoravských sídlišť doba relativně nedávná.

V obci se nachází základní veřejné služby, základní a mateřská škola, zdravotní středisko (obvodní lékařka, lékárna, dětská a zubní lékařka, rehabilitace), Česká pošta a knihovna.

Využití pozemků v obci Tršice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1473.9 ha 58.9 %
Chmelnice 59.7 ha 2.4 %
Zahrady 68.3 ha 2.7 %
Sady 11.7 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 57.4 ha 2.3 %
Lesní půda 661.3 ha 26.4 %
Vodní plochy 28.7 ha 1.1 %
Zastavěná plochy 38.6 ha 1.5 %
Ostatní plochy 104 ha 4.2 %
Celková výměra k.ú. 2503.6 ha 100 %

Celý katastr obce geomorfologicky spadá do Tršické pahorkatiny, kde dosahuje maximální výšky 364,8 m n. m. v severovýchodní části hranic katastru. Nejnižší bod se nalézá v jižní části v místě, kde říčka Olešnice protíná katastrální hranici a je na kótě 252,5 m n. m. Střední výška odpovídá hodnotě 295,7 m n. m. Střední sklon Tršické pahorkatiny je 2°49´. I když relativní převýšení činí 112,3 m, rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným domem je jen 45 m.

Z hlediska geologie převažují paleozoické horniny zvrásněné nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence), západní část leží na kvartérních horninách (hlíny, spraše, písky, štěrky). Geomorfologicky náleží do krkonošsko-jesenické subprovincie, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník a podcelku Tršická pahorkatina. Na území správního obvodu obce Tršice z půdních typů převládá modální glej v oblasti toku Olešnice, v okolí rybníka luvický pseudoglej, zbytek území modální hnědozemě a kambizemě. Dle Quittovy klasifikace náleží obec na rozhraní teplé a mírně teplé oblasti.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT11 a teplé oblasti T2

Charakteristika
MT11 T2
Počet letních dnů 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 °C - (-3 °C) -2 °C - (-3 °C)
Průměrná teplota v červenci 17 °C - 18 °C 18 °C - 19 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 40 - 50