Charakteristika zájmového území

Obec Tršice leží v JJV části okresu Olomouc. Od Olomouce je vzdálena cca 15 km. Celý povrch Tršic náleží horopisně k Nízkému Jeseníku. K obci Tršice přísluší další obce v blízkém okolí, a to Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov. K 1. 1. 2019 žilo v obci 1654 obyvatel.

První věrohodná písemná zpráva o tehdejší vesnici pochází až z druhé poloviny 13. století (rok 1282), což je vzhledem k stáří mnohých středomoravských sídlišť doba relativně nedávná.

V obci se nachází základní veřejné služby, základní a mateřská škola, zdravotní středisko (obvodní lékařka, lékárna, dětská a zubní lékařka, rehabilitace), Česká pošta a knihovna.

Území obce Tršice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Celý katastr obce geomorfologicky spadá do Tršické pahorkatiny, kde dosahuje maximální výšky 364,8 m n. m. v severovýchodní části hranic katastru. Nejnižší bod se nalézá v jižní části v místě, kde říčka Olešnice protíná katastrální hranici a je na kótě 252,5 m n. m. Střední výška odpovídá hodnotě 295,7 m n. m. Střední sklon Tršické pahorkatiny je 2°49´. I když relativní převýšení činí 112,3 m, rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným domem je jen 45 m.

Z hlediska geologie převažují paleozoické horniny zvrásněné nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence), západní část leží na kvartérních horninách (hlíny, spraše, písky, štěrky). Geomorfologicky náleží do Krkonošsko-jesenické subprovincie, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník a podcelku Tršická pahorkatina. Na území správního obvodu obce Tršice z půdních typů převládá modální glej v oblasti toku Olešnice, v okolí rybníka luvický pseudoglej, zbytek území modální hnědozemě a kambizemě.

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2503,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1473,1 ha) a lesní půda (661,6 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (105,2 ha), zahrady (68,2 ha), chmelnice (59,7 ha), trvalé travní porosty (52,7 ha), zastavěné plochy (38,6 ha), vodní plochy (28,7 ha) a sady (11,5 ha).

Využití pozemků v obci Tršice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha [ha]
Zastoupení [%]
Orná půda 1473,1 58,8
Chmelnice 59,7 2,4
Zahrady 68,2 2,7
Sady 11,5 0,5
Trvalé travní porosty 52,7 2,3
Lesní půda 661,6 26,4
Vodní plochy 28,7 1,1
Zastavěné plochy 38,6 1,5
Ostatní plochy 105,2 4,2
Celková výměra k. ú. 2503,6 100

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé oblasti MT11 a teplé oblasti T2.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT11 a T2

Charakteristika T2 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50