Charakteristika zájmového území

Obec Tršice leží v JJV části okresu Olomouc. Od Olomouce jsou vzdáleny cca 15 km. Celý povrch Tršic náleží horopisně k Nízkému Jeseníku. K obci Tršice přísluší další obce v blízkém okolí, a to Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov. V obci žilo k 31. 12. 2016 1635 obyvatel.

Katastrální hranice obce Tršice

První věrohodná písemná zpráva o tehdejší vesnici pochází až z druhé poloviny 13. století (rok 1282), což je vzhledem k stáří mnohých středomoravských sídlišť doba relativně nedávná.

V obci se nachází základní veřejné služby, základní a mateřská škola, zdravotní středisko (obvodní lékařka, lékárna, dětská a zubní lékařka, rehabilitace), Česká pošta a knihovna.

Využití pozemků v obci Tršice  (dle ČSÚ k 30. 6. 2017)

Druh pozemku Plocha [ha]
Zastoupení [%]
Orná půda 1473,1 58,8
Chmelnice 59,7 2,4
Zahrady 68,2 2,7
Sady 11,5 0,5
Trvalé travní porosty 52,7 2,3
Lesní půda 661,6 26,4
Vodní plochy 28,7 1,1
Zastavěná plochy 38,6 1,5
Ostatní plochy 105,2 4,2
Celková výměra k.ú. 2503.6 100

Celý katastr obce geomorfologicky spadá do Tršické pahorkatiny, kde dosahuje maximální výšky 364,8 m n. m. v severovýchodní části hranic katastru. Nejnižší bod se nalézá v jižní části v místě, kde říčka Olešnice protíná katastrální hranici a je na kótě 252,5 m n. m. Střední výška odpovídá hodnotě 295,7 m n. m. Střední sklon Tršické pahorkatiny je 2°49´. I když relativní převýšení činí 112,3 m, rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným domem je jen 45 m.

Z hlediska geologie převažují paleozoické horniny zvrásněné nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence), západní část leží na kvartérních horninách (hlíny, spraše, písky, štěrky). Geomorfologicky náleží do krkonošsko-jesenické subprovincie, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník a podcelku Tršická pahorkatina. Na území správního obvodu obce Tršice z půdních typů převládá modální glej v oblasti toku Olešnice, v okolí rybníka luvický pseudoglej, zbytek území modální hnědozemě a kambizemě. Dle Quittovy klasifikace náleží obec na rozhraní teplé a mírně teplé oblasti.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT11 a teplé oblasti T2

Charakteristika
MT11 T2
Počet letních dnů 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 °C - (-3 °C) -2 °C - (-3 °C)
Průměrná teplota v červenci 17 °C - 18 °C 18 °C - 19 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 40 - 50