Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní toky ve správním obvodu obce Tršice tvoří poměrně hustou síť převážně krátkých vodních toků, které ve většině případů ústí do toku Olešnice. Ten je někdy nazývaný taktéž Kokorka. Olešnice pramení západně od Kozlova v nadm. výšce 618 m. Ústí do Morávky nedaleko Brodku u Přerova v nadm. výšce 202 m. Celková délka toku je cca 28 km. Povodí Olešnice tvoří 137,8 km2. Olešnice protéká intravilánem obce a na toku je vybudována řada vodních nádrží, nacházejících se jak nad obcí, tak pod ní. Největší z nádrží je zavlažovací nádrž Tršice (10,02 ha), dále jsou na Olešnici vybudovány nádrže Farganík, Zámecký rybník ležící přímo v obci a Dolní rybník umístěný na toku pod obcí. Obec dále spravuje menší nádrž v obci Vacanovice.

Okrajově do správního obvodu spadá také vodní tok Loučka. Pramení u Suchonice v nadm. výšce 255 m. U Brodku u Přerova ústí do Olešnice v nadm. výšce 202 m. Délka toku je přibližně 11 km.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Tršice se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Pro potřeby lokálního varování byl vybudován směrodatný hlásný profil kategorie C, který je umístěn na mostě v severní části obce na toku Olešnice. »
Důležitou roli v ochraně obce před povodněmi má také hlásný profil v obci Velký Újezd, který se nachází na mostku na přítoku Olešnice na severní straně obce. Tento hlásný profil není pro obec směrodatný ale pouze orientační. »
Veškeré hlásné profily směrodatné a orientační pro území obce Tršice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.