Odtokové poměry

Vodní toky na území obce Úsobrno nemají oficiálně stanovené záplavové území. Pro obec představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Úsobrnského potoka. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území obce Úsobrno se nachází hned několik míst, která v minulosti při povodních negativně ovlivňovala odtokové poměry. Více viz a Přirozená povodeň - Historické povodně. »

Při terénním průzkumu koryt vodních toků na území obce Úsobrno bylo identifikováno několik kritických míst omezující chodtokové poměry, z nichž nejkritičtější jsou:
 • Místo omezující odtokové poměry na Úsobrnském potoce v intravilánu obce Úsobrno (pěší lávky) »
 • Místo omezující odtokové poměry na Úsobrnském potoce v ř. km 6,13 (most u kostela, ve středu obce) »
 • Místo omezující odtokové poměry na Úsobrnském potoce v ř. km 6,48 (most k hřišti, ve středu obce) »
 • Nekapacitní silniční vpusť v blízkosti kritického bodu, západ intravilánu obce »
Místa omezující odtokové poměry na území obce Úsobrno

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Úsobrno byla stanovena dvě místa, která jsou ohrožena přívalovou povodní - jižní část obce Úsobrno na LP Úsobrnského potoka č. 14 a západní část obce Úsobrno na Duraňském potoku. »
Místa ohrožení přívalovou povodní na území obce Úsobrno

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Úsobrno metodou kritických bodů


Charakteristika kritických bodů na území obce Úsobrno

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
147755 (povodí Duraňského potoka) 19,64 % 26,76 % 514,02 ha
147756 (povodí vodního toku ID 500051681) 23,26 % 2,03 % 166,75 ha


Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Úsobrno. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území obce Úsobrno

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Úsobrno mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Úsobrno

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Úsobrno se nachází 4 vodních nádrže, které mohou ovlivnit průběh povodně. »
 • Úsobrnský rybník se nachází na jihu území obce Úsobrno. Kategorie TBD nebyla stanovena. Vlastníkem a provozovatelem jsou SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost. V případě zvláštní povodně by došlo k zaplavení nemovitostí v těsné blízkosti rybníka. Rozsah ohrožení, případně rozsah záplavového území, ale nebyl vypracován. »
 • Vodní nádrž nacházející se východně od obce Úsobrno. Kategorie TBD nebyla stanovena. Vlastníkem je Česká republika a provozovatelem jsou Lesy České republiky, s.p. V případě zvláštní povodně by došlo k zaplavení nemovitostí podél Duraňského potoka. Rozsah ohrožení, případně rozsah záplavového území, ale nebyl vypracován. »
 • Soustava dvou rybníků na jihu území obce Úsobrno (za sklárnou). Kategorie TBD nebyla stanovena. Vlastníkem a provozovatelem jsou Šafář Josef a Vodáková Kamila. V případě zvláštní povodně by došlo k zaplavení nemovitostí podél LP Úsobrnského potoka č. 14. Rozsah ohrožení, případně rozsah záplavového území, ale nebyl vypracován. »
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Úsobrno

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření

Na území obce Úsobrno nejsou vybudována žádná protipovodňová opatření.
Protipovodňová opatření na území obce Úsobrno