Analýza časových možností

Pro Úštěcký potok ani jeho přítoky nejsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Vzhledem k odtokovým podmínkám v povodí Úštěckého potoka a jeho přítoků lze však očekávat středně rychlý postup povodňových průtoků (řádově 5 - 10 km/h). Rychlost postupu povodňových průtoků je výrazně ovlivněna rozlivy do inundačního území podél vodních toků a manipulací na vodních dílech.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře, státní podnik. 

Orientační postupové doby povodňových průtoků