Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Úštěk

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Úštěk a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Úštěcký potok je pravobřežním přítokem vodního toku Labe a pro Úštěk a jeho intravilán je hlavním recipientem. Jižně od Vnitřního města je koryto Úštěckého potoka v intravilánu upraveno a zpevněno. Koryto potoka je upraveno na průtok dvacetileté vody Q20 = 13,0 m3/s. Dále jižně od Úštěku, v úseku u obcí Tetčiněves, Rochov a Vědlice je inundační území. Jižní část povodí je výrazně postižena erozní činností. Dochází zde k vytváření novotvarů, strží, k zanášení vodoteči a k podobným nežádoucím jevům.

Loubní potok se vlévá jižně pod Úštěkem z pravé strany do Úštěckého potoka. Část vody z povodí Loubního potoka se využívá k posílení přítoku do rybníka Chmelař.

Červený potok protéká městem a na jeho východě se z něj stává pravostranný přítok Úštěckého potoka. Původně byl tento potok jediným dodavatelem vody do rybníka Chmelař. Později však vzhledem k jeho menší vodnosti ve vztahu k velikosti výparu z volné hladiny Chmelaře byl postaven náhon z Levínského potoka, kterým se nadlepšují průtoky v Červeném potoce. V rámci výstavby tohoto náhonu bylo upraveno i koryto Červeného potoka před vtokem do rybníka Chmelař.

Vodní toky na území města Úštěk (vodní toky označené * jsou bezejmenné vodní toky)

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Úštěcký potok

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Vědlice, Úštecký potok 11.80 0,33 4,8 11,9 16,6 26,8 32,7
 
 

 

Základní hydrologické charakteristiky vybraných vodního toků na území města

Místo profiluHydrol. pořadíN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Loubní potok 1-12-03-0510-0-00 2,6 3,8 6,6 9,2 11,8 14,8 18,3
Červený potok 1-12-03-0490-0-00 2,7 4,0 6,8 9,5 12,3 15,3 19,0

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Úštěk

Přehled vodních děl na území města Úštěk naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Úštěk se nenachází žádné významné dílo I. až III. kategorie z hlediska TBD. Nejvýznamnějším vodním dílem na území města je tak rybník Chmelař. Z hlediska TBD se jedná o vodní dílo IV. kategorie. Vodní dílo ovlivňuje především odtokové poměry Červeného potoka. Přestože se jedná o rozsáhlou vodní plochu (rozloha činí 67,3 ha), nepředstavuje riziko z hlediska vzniku zvláštní povodně.