Charakteristika zájmového území

Město Úštěk se nachází v Ústeckém kraji, na území bývalého okresu Litoměřice. Území města se skládá celkem z 19 katastrálních území, na kterých se nachází 24 částí. Ve městě bylo k 1. 1. 2022 evidováno celkem 2 854 obyvatel. 

Město je tvořeno malým historickým jádrem, dvěma předměstími a 21 vesnickými místními částmi. Ostroh nad údolím Úštěckého potoka byl osídlen už v pravěku, archeologické nálezy zde pochází i z 10. století. Ve 14. století zde pánové z Michalovic vybudovali hrad a roku 1361 byl Úštěk vyhlášen za město. Střed města se zachovalými pozdně gotickými měšťanskými domy byl vyhlášený městskou památkovou rezervací.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Úštěk se nachází na rozhraní Českého středohoří (geomorfologický podcelek Verneřická pahorkatina) a České tabule (celek Ralská pahorkatina). Reliéf je zejména jižně od města Úštěk relativně členitý a významně se při jeho modelování uplatnila činnost vodních toků. Geologické podloží okolí města Úštěk budují v jižní části především třetihorní křídové sedimenty, v severní části pak najdeme především terciérní bazalty tvořící vrcholky. Na ně navazují pyroklastické horniny a tufity. Horniny vulkanického původu jsou z velké části překryty kvartérními pokryvy sprašových hlín, případně svahovin. V údolí vodních toků pak najdeme kvartérní nivní sedimenty. Geologické podloží výrazně ovlivňuje i charakter půd, kdy zde převažují kambizemě a hnědozemě, v okolí rybníka Chmelař pak černice a podél vodních toků fluvizemě. Na vápnitých sedimentech najdeme rovněž pararendziny.

Katastrální území města Úštěk

 

Digitální model reliéfu katastrálního území města Úštěk

Sklonitostní poměry na katastrálním území města Úštěk

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha je 7 494,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (4369,1 ha), která je tvořena ornou půdou (2981,5 ha), trvalými travními porosty (1170,7 ha), chmelnicemi (58,1 ha), zahradami a ovocnými sady (158,8 ha). Zbytek plochy území tvoří lesní půda (2359,6 ha), ostatní plocha (580,5 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (85,4 ha). Vodní plochy se rozkládají na 100 ha.

Využití pozemků na katastrálním území města Úštěk (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 2981,5 ha 39,8 % 
Chmelnice 58,1 ha 0,8 % 
Vinice 0,0 ha 0,0 % 
Zahrady 118,7 ha 1,6 % 
Sady 40,1 ha 0,5 % 
Trvalé travní porosty 1170,7 ha 15,6 % 
Lesní půda 2359,6 ha 31,5 % 
Vodní plochy 100,0 ha 1,3 % 
Zastavěné plochy 85,4 ha 1,2 % 
Ostatní plochy 580,5 ha 7,7 % 
Celková výměra k. ú. 7494,6 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Úštěk je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 601 mm.
Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá dané území do mírně teplých oblastí MT7 a MT9. Oblast MT7 se vyznačuje krátkým a mírným jarem, léto je mírné, mírně suché a normálně dlouhé, podzim je krátký a mírně teplý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá a normálně dlouhá. U oblasti MT9 je jaro mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché, podzim je mírně krátký a teplý, zima je mírná, suchá a krátká.

Charakteristika klimatických oblastí na území města

Charakteristika
MT7 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 10 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50