Opatření k ochraně před povodněmi

POVODŇOVÉ PROHLÍDKY

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

 • Krátkovského potoka v intravilánu obce i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechny kritická místa a oblasti
 • ostatních vodních toků v intravilánu obce, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků

 

PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně (zejména o intenzivních srážkách, bouřkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech). Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Povodím Moravy, státní podnik. Informace poskytuje SIVS (Systém integrované výstražné služby) / hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím internetových stránek ČHMÚ.

Organizace předpovědní povodňové služby na území obce Vápenice:

 • zpráva o nebezpečí povodně může přijít od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Moravy, státní podnik cestou povodňové komise ORP Uherský Brod nebo HZS Zlínského kraje
 • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou hromadných sdělovacích prostředků (TV, rádio, rozhlas, zpravodajství na internetu, atd.)
ČHMÚ - důležité odkazy:

 

ORGANIZACE HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŽBY

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. V případě potřeby organizuje povodňový orgán obce Vápenice hlídkovou službu.

Do hlásné služby jsou zapojeny tyto subjekty:

K zajištění hlásné povodňové služby z hlásných profilů kategorie A a hlásných profilů kategorie B jsou využívány monitorovací systémy ČHMÚ a Povodí Moravy, státní podnik s dálkovým přenosem dat. 

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, státní podnik je centrem hydrologických informací a drží nepřetržitou službu. O nebezpečí povodně avizované předpovědní službou nebo dosažených stupních povodňové aktivity na vodních tocích nebo vodních dílech informuje OPIS HZS Zlínského kraje.

Povodňový orgán obce Vápenice je o situaci na vodních tocích informován prostřednictvím hlídkové povodňové služby. Výstražné informace a zprávy ČHMÚ, zprávy od správců vodních toků a další relevantní informace předává povodňovému orgánu obce Vápenice povodňový orgán ORP Uherský Brod. Obce bezprostředně ohrožené manipulací na vodním díle (po hranici příslušné ORP) jsou informovány přímo správcem (vlastníkem) vodního díla

Informace o povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové stránce ČHMÚ. Informace jsou průběžně aktualizovány a jsou veřejně přístupné.

Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka Brno je centrem meteorologických a hydrologických informací, drží nepřetržitou službu.

 Veškeré zpravodajství ČHMÚ poskytuje v souladu s předmětem své činnosti především OPIS HZS Zlínského kraje. Kromě toho lze veškeré potřebné informace o situaci a předpokládaném vývoji získat na internetové stránce ČHMÚ, jednotlivé situace mohou být v případě mimořádných událostí telefonicky konzultovány s pracovníky RPP v nepřetržité službě.

Na základě těchto informací a na základě vlastních poznatků, získaných pomocí hlídkové služby, zajišťuje povodňová komise obce Vápenice varování a informování obyvatelstva a ostatních účastníků ochrany před povodněmi a přijímá další opatření v souladu se svým povodňovým plánem a vzniklou situací.
KONTAKTY: Příloha: Plán spojení na důležité organizace

 

ORGANIZACE HLÍDKOVÉ POVODŇOVÉ SLUŽBY

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území obce Vápenice, zajišťuje údaje potřebné pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecním úřadem Vápenice. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány - pověřenými členy povodňové komise obce, popřípadě dalšími pověřenými osobami z řad občanů.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území obce Vápenice. Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby a vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně. Na území obce Vápenice se jedná o celkové sledování vodotečí na území obce, zejména potenciálně nebezpečných míst a hlásných profilů. Ze všech těchto obhlídek se provede foto či video dokumentace.

Co se kontroluje:

 • místa určená ke sledování směrodatných limitů vodního stavu (hlásné profily)
 • úseky vodních toků v obci, kapacita všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), zároveň se sleduje i vývoj povodňové situace na vodních tocích nad obcí
 • stav kanalizace, kanalizačních vyústí do vodních toků, kanalizační vpusti
 • kritické oblasti a místa

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech:

 • při vzniku (vyhlášení) I. SPA: minimálně 1x denně, při trvající stoupající tendenci minimálně 2 - 3x denně
 • při vzniku (vyhlášení) II. SPA: minimálně 4x denně, podle situace i častěji
 • při vzniku (vyhlášení) III. SPA: vodní stavy se kontrolují každé 3 hodiny, popřípadě častěji - podle vývoje povodňové situace
Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. Povodňová komise obce Vápenice poskytuje tyto informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace a vždy od dosažení II. SPA dalším účastníkům povodňové ochrany. V souladu s povodňovým plánem bude hlásná služba informovat správce vodního toku (Lesy České republiky, s. p.) o vývoji povodňové situace.
KONTAKTY: Příloha: Plán spojení na důležité organizace