Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Varnsdorf je při povodni ohrožováno 203 budov, které trvale obývá 1 376 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Při povodni většího rozsahu je potenciálně ohroženo dalších 30 budov a 94 obyvatel. »
Ohrožené objekty na území města Varnsdorf - agregované

Ohrožující objekty

V případě dlouhodobých vytrvalých dešťů, přívalových srážek nebo vzestupu hladiny na vodním toku Mandava a jejích přítoků může dojít na území města Varnsdorf k zaplavení budov, popřípadě průmyslových areálů, které obsahují nebezpečné látky, nebo mohou uvolnit větší množství materiálu do přilehlých vodních toků. Tyto objekty jsou označovány jako ohrožující a na území města Varnsdorf se jedná o: Čistírnu odpadních vod Varnsdorf, areál firmy Deus, průmyslový komplex firmy Vitana, a. s. a RENOplastic družstvo.

Ohrožující objekty na území města Varnsdorf
Kontaminovaná místa na území města Varnsdorf

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Varnsdorf.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Varnsdorf u předsedy povodňové komise města.