Hydrologické údaje

Základní údaje o významných vodních tocích na území města Varnsdorf

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Varnsdorf a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok na území města Varnsdorf je vodní tok Mandava. Číslo hydrologického pořadí 2-04-08-001/011. Vodní tok Mandava pramení ve Šluknovské pahorkatině západně od Starých Křečan ve výšce 433,38 m n. m. Od prameniště teče přibližně východním až severovýchodním směrem. Nejprve protéká obcí Staré Křečany a následně intravilánem města Rumburk, kde na jihovýchod od města Rumburk opouští hranice České republiky a následně protéká německým městem Seifhennersdorf. Do území města Varnsdorf proniká vodní tok do severovýchodní části území a protéká intravilánem města Varnsdorf ve zregulovaném korytě s minimální kapacitou Q20. V jihovýchodní části území města Varnsdorf vodní tok Mandava znovu a nadobro opouští území České republiky. Vodní tok Mandava je levostranným přítokem Lužické Nisy, do které se vlévá v Žitavě v Polsku v nadmořské výšce 228 m n. m. Plocha povodí na území České republiky činí 107,13 km2 s délkou toku na území České republiky 17,08 km. V povodí vodního toku Mandava se nachází 252 vodních ploch s celkovou rozlohou 104,22 ha. Hustota říční sítě v povodí vodního toku Mandavy na území ČR činí 1,90 km/km2Další charakteristiky vodního toku Mandava na území ČR jsou k dispozici na stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Vodní tok Mandava je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Povodi_vodniho_toku_Mandava

Povodí vodního toku Mandava na území České republiky, zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Podelny:profil_vodniho_toku_Mandava

Podélný profil vodního toku Mandava na území České republiky, zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

 

Na západ od části obce Studánka pramení ve výšce 494 m n. m. vodní tok Křinice (číslo hydrologického pořadí 1-15-01-001). Vodní tok Křinice protéká Šluknovskou Pahorkatinou a za Kyjovem vtéká do pískovců Děčínské pahorkatiny a Národního parku Labské pískovce. V Německé spolkové republice vtéká vodní tok Křinice zprava do vodního toku Labe. Plocha povodí na území České republiky činí 84,1 km2 s délkou toku na území České republiky 21,0 km. Vodní tok Křinice je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Zlatý potok pramení v intravilánu části obce Studánka a následně teče severovýchodním směrem, kde vtéká do Spolkové republiky Německo. Po pár kilometrech se Zlatý potok stáčí a znovu proniká na území České republiky a zprava ústí do vodního toku Mandava.

Zaječický potok pramení v lesích na západ od intravilánu města Varnsdorf a teče východním směrem do intravilánu města. Zaječický potok je na území města zregulován a před svým ústím do Mandavy je zatrubněn. Zaječický potok je pravostranným přítokem vodního toku Mandava. Zaječický potok působí v intravilánu města Varnsdorf největší povodňové škody v případě přívalových srážek nebo dlouhotrvajících dešťů.

Karlovský potok pramení na jihozápad od intravilánu města Varnsdorf a teče jihovýchodním směrem do vodní nádrže Mašíňák. Z vodní nádrže Mašíňák vedou dva požeráky, jejichž soutok je za průmyslovým areálem na severovýchod od vodní nádrže Mašíňák. Dále pokračuje Karlovský potok v zatrubnění až k vodnímu toku Mandava. Karlovský potok je pravostranným přítokem vodního toku Mandava.

Bezejmenný vodní tok (Gerhuský potok) s IDVT 10283957 pramení ve Spolkové republice Německo a teče jihozápadním směrem, kde proniká do území České republiky. Z Gerhuského potoka je proveden náhon na soustavu Gerhuských rybníků. Vodní tok dále teče jižním směrem a vniká do intravilánu města Varnsdorf a následně ústí zleva do vodního toku Mandava. Při povodních v minulosti došlo vlivem neoprávněné manipulace na Gerhuských rybnících k zvýšení hladiny na Gerhuském potoce a vyplavení několika domů a poškození koryta Gerhuského potoka.

 Mesto_Varnsdorf_vodni_toky

Vodní toky na území města Varnsdorf delší než 1,0 km

 

N-leté průtoky v korytě vodního toku Mandava v místech hlásných profilů

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Rumburk (Mandava) 11,60 0,56 10,9 24,4 32,3 55,6 68,0
Hlásný profil kat. B Varnsdorf (Mandava) 2,10 1,09 15,7 35,1 46,5 80,1 98,0

 

Základní údaje o významných vodních nádržích na území města Varnsdorf

Přehled vodních nádrží na území města Varnsdorf naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Vodní nádrž Mašíňák se nachází v jihovýchodní části území města Varnsdorf. Vodní nádrž je napájena dvěma přítoky, z nichž jeden je Karlovský potok. Hlavní přítok (Karlovský potok) lze nouzově uzavřít a vést mimo vodní nádrž. Zemní hráz vodního díla Mašíňáku je umístěna na Karlovském potoce v ř. km 1,9. Hráz je dlouhá 780 m, sypaná a maximální výšce 5,5 m. Koruna hráze je ve výšce 369,6 m n. m. Provozní objem činí 154 050 m3 (maximální 167 100 m3), plocha hladiny je 8,8 ha (maximální 13 ha). Vodní nádrž je vybavena dvěma požeráky v severní a jižní části vodního díla. V severozápadní části hráze se nachází bezpečnostní přeliv. Vodní dílo slouží k extenzivnímu chovu ryb, jako zdroj vody pro závlahu, jako protipovodňová ochrana a také jako krajinotvorný prvek. Vodní dílo je v majetku města Varnsdorf, provozovatelem je Český rybářský svaz - MO Varnsdorf a město Varnsdorf. Manipulace se řídí schváleným manipulačním řádem a provádí ji Český rybářský svaz. Z hlediska TBD je vodní dílo řazeno do III. kategorie.
V roce 2009 došlo ke kompletní revitalizaci vodního díla. V rámci revitalizace se jednalo o celkovou rekonstrukci vodního díla - odbahnění a odtěžení organických sedimentů, oprava sypané zemní hráze, výšková úprava koruny hráze přísypem, vybudování nového bezpečnostního přelivu a vybudování dvou nezávislých výpustí - požerák I a požerák II.

Vodní nádrž Valcha se nachází v severní části intravilánu města Varnsdorf a je napájena náhonem (bezejmenný vodní tok s IDVT 10222479) z vodního toku Mandava. Plocha vodní nádrže činí 0,75 ha s průměrnou hloubkou cca 2,6 m. Vodní dílo je v majetku města Varnsdorf a provozovatelem je Český rybářský svaz - MO Varnsdorf. Manipulace se řídí schváleným manipulačním řádem. Z hlediska TBD je vodní dílo řazeno do IV. kategorie.

Vodní nádrž Valčík se nachází na západ od intravilánu města Varnsdorf u silnice II. třídy. Jedná se o nebeskou vodní nádrž, která vznikla zatopením dolu na kaolinit. Plocha vodní nádrže činí 0,67 ha. Vodní dílo je v majetku Silik keramika, spol. s. r. o. a provozovatelem je Český rybářský svaz - MO Varnsdorf. Manipulace se řídí schváleným manipulačním řádem. Z hlediska TBD je vodní dílo řazeno do IV. kategorie.

Rybník U Billy se nachází ve střední části intravilánu města Varnsdorf na levém břehu vodního toku Mandava. Rybník U Billy je napájen náhonem z vodního toku Mandava (bezejmenný vodní tok s IDVT 10220135). Plocha vodní nádrže činí 0,42 ha. Vodní dílo je v majetku města Varnsdorf a provozovatelem je Český rybářský svaz - MO Varnsdorf. Manipulace se řídí schváleným manipulačním řádem. Z hlediska TBD je vodní dílo řazeno do IV. kategorie.

Rybník Kočka se nachází ve východní části intravilánu města Varnsdorf na levém břehu vodního toku Mandava. Rybník Kočka je napájen bezejmenným vodním tokem s IDVT 10283957 (Gerhuský potok). Plocha vodní nádrže činí 0,87 ha s průměrnou hloubkou cca 2,2 m. Vodní dílo je v majetku města Varnsdorf a provozovatelem je Český rybářský svaz - MO Varnsdorf. Manipulace se řídí schváleným manipulačním řádem. Z hlediska TBD je vodní dílo řazeno do IV. kategorie.

Soustava Gerhuských rybníků (Gerhus I., II. a III.) sestává ze tří jednotlivých vodních ploch o celkové ploše 0,41 ha. Soustava Gerhuských rybníků se nachází ve východní části území města Varnsdorf. Průměrná hloubka vodních nádrží činí 3,1 m. Vodní dílo je v majetku města Varnsdorf a provozovatelem je Český rybářský svaz - MO Varnsdorf. Manipulace se řídí schváleným manipulačním řádem. Z hlediska TBD je vodní dílo řazeno do IV. kategorie.

Odkaliště Velvety se nachází v jihovýchodní části území města Varnsdorf u hranic se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o sedimentační nádrž sloužící pro trvalé uložení popílku vzniklého při provozu teplárny Velveta, a. s. Varnsdorf. Přítoková voda je do nádrže čerpána potrubím. Odvodnění zajišťuje přepadový odtok vody potrubím DN 600 (Qmax= 408 l/s). Sypaná hráz obepíná 3/4 obvodu a již byla dvakrát navyšovaná. Současná koruna hráze je ve výšce 357,0 m n. m. Objem nádrže činí 154 000 m3 a vodní plocha zaujímá 5,65 ha. Vodní nádrž vlastní a provozuje firma Velveta, a. s. Varnsdorf. Manipulace se řídí schváleným manipulačním řádem. Z hlediska TBD je vodní dílo zařazeno do IV. kategorie.

Vojenský rybník se nachází na severovýchodním okraji intravilánu města Varnsdorf. Vodní nádrž je průtočná a je napájena bezejmenným vodním tokem s IDVT 10234341. Vodní plocha činí 0,45 ha s průměrnou hloubkou cca 2,5 m. Vojenský rybník je ve vlastnictví těchto osob: Ladislav Hejduk, Jiří Hejduk, Karel Hejduk, Oldřich Hejdu, Rudolf Kugler a Helena Masojídková. Výše vypsané osoby se podílí i na provozování Vojenského rybníku. Manipulace se řídí schváleným manipulačním řádem. Z hlediska TBD je vodní dílo zařazeno do IV. kategorie.

Povodňovou situaci na území města Varnsdorf mohou ovlivnit především vodní nádrže: Mašíňák, Vojenský rybník, Valcha, Kočka, U Billy a soustava Gerhuských rybníků. Již v minulosti došlo ke komplikaci povodňové situace vlivem neoprávněné manipulace nebo provozními problémy na vodních dílech v území města Varnsdorf. Největší škody by způsobila zvláštní povodeň na vodním díle Mašíňák, které se řadí do III. TBD.

 Mesto_Varnsdorf_vodni_nadrze

Významné vodní nádrže na území města Varnsdorf

 

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Ohře, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Varnsdorf může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Mandava, Zaječickém potoce, Karlovském potoce a bezejmenném vodním toku (Gerhuský potok) s IDVT 10283957. Nejničivější škody by ale mohly nastat při vybřežení vodního toku Mandava. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Varnsdorf:

  • Hlásný profil kategorie B - Varnsdorf (Mandava) - ř. km 21,5 je koncipován jako limnigrafická stanice s vodočetnou latí. Hlásný profil je provozován ČHMÚ Ústí nad Labem. »

  • Hlásný profil kategorie C - Varnsdorf sever (Mandava) - ř. km 25,5 je vybaven ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí. Hlásný profil automaticky odesílá data a je ve správě města Varnsdorf. »

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:

  • Hlásný profil kategorie B - Rumburk (Mandava) - ř. km 31,8 je koncipován jako limnigrafická stanice s vodočetnou latí. Hlásný profil je provozován ČHMÚ Ústí nad Labem. »
  • Hlásný profil Seifhennersdorf (Mandava), Německo - ř. km 26,6. Hlásný profil se nachází ve Spolkové republice Německo a automaticky odesílá data na německý povodňový portál. »
Hlásné profily směrodatné pro území města Varnsdorf

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.