Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Varnsdorf
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise města Varnsdorf

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán města je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Varnsdorf.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území města Varnsdorf bude řídit povodňová komise města Varnsdorf, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Varnsdorf.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Varnsdorf:

 • povodňové komisi ORP Varnsdorf
 • povodňovým komisím německých obcí Großschönau a Hainewalde
 • KOPIS Ústeckého kraje
 • Hlásné a předpovědní povodňové centrále ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem, popřípadě Regionální povodňové centrále ve Státním odborném úřadu pro životní prostředí Bautzen (Německá spolková republika) 
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Varnsdorf od:

 • předpovědní povodňové služby
 • od města Rumburk a německého města Seifhennersdorf
 • povodňové komise ORP Varnsdorf
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS Ústeckého kraje
 • hlásné a předpovědní povodňové centrály ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán města Varnsdorf obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Varnsdorf
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.poh.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS Ústeckého kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise města Varnsdorf.

Zahájení činnosti povodňové komise města Varnsdorf včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány německých obcí Großschönau a Hainewalde
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Varnsdorf
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Ústeckého kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Ohře, státní podnik
 • Hlásná a předpovědní povodňová centrála ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem, popřípadě Regionální povodňová centrála ve Státním odborném úřadu pro životní prostředí Bautzen (Německá spolková republika) 

Předseda povodňové komise - starosta města:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území města Varnsdorf
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území města Varnsdorf
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území města Varnsdorf
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise města Varnsdorf:

 • řeší povodňovou situaci na území města v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území města Varnsdorf
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím německých obcí Großschönau a Hainewalde, ležících níže na vodním toku Mandava a povodňové komisi ORP Varnsdorf
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední německé obce o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území města Varnsdorf
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech města Varnsdorf
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území města Varnsdorf
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území města Varnsdorf
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území města Varnsdorf
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území města Varnsdorf
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území města Varnsdorf
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti města, vyžádá další pomoc u HZS Ústeckého kraje a u povodňového orgánu ORP Varnsdorf
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území města Varnsdorf
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území města Varnsdorf
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území města Varnsdorf (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území města Varnsdorf
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území města Varnsdorf
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území města Varnsdorf a zajišťuje jejich evidenci (majetek města, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území města Varnsdorf
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území města Varnsdorf

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Ústí nad Labem (Regionální předpovědní pracoviště)
 2. Povodí Ohře, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín
 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Varnsdorf
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.
 12. Hlásná a předpovědní povodňová centrála ČHMÚ, Ústí nad Labem

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.