Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Veliny je povodní ohroženo 22 budov, které trvale obývá 48 obyvatel, z toho 6 obyvatel řadíme do rizikové skupiny (obyvatelé starší 70 let, invalidé).»

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází čistírna odpadních vod, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Seznam ohrožujících objektů v obci Veliny

Objekt Firma Adresa Telefon
ČOV Veliny 60, 534 01 Holice pozemek 269 466 682 187

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Veliny.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Veliny u předsedy povodňové komise obce.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001670.00167
starting _require0.043440.04511
end _require0.000130.04524
starting _initRouter2.0E-50.04526
finishing _initRouter0.094190.13945
starting init0.010560.15001
finishing init0.067020.21703
starting postDispatch0.068120.28516
finishing postDispatch0.52930.81446
finish2.0E-50.81448