Charakteristika zájmového území

Obec Vernířovice se rozkládá asi patnáct kilometrů severovýchodně od města Šumperk, které je zároveň jeho obcí s rozšířenou působností. Na severu sousedí s obcí Loučná nad Desnou, na východě s obcemi v Moravskoslezském kraji – Malá Morávka a Stará Ves, na jihu s obcí Sobotín a na západě s obcí Velké Losiny. Těsně za severní hranicí řešeného území leží horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 209 obyvatel.  

Katastrální území obce Vernířovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území je hornaté, velmi členité, směrem k severu a východu vykazuje zvětšující se výškovou členitost. Nejvyšším bodem území je Jelení hřbet – 1367 m n. m., nejnižším je místo na západě, kde říčka Merta opouští území obce (cca 450 m n. m.).    

Území Vernířovic se z hlediska geomorfologického členění nachází v následujících geomorfologických jednotkách:

provincie: Česká vysočina, subprovincie: Krkonošsko-Jesenická soustava, oblast: Jesenická podsoustava, celek: Hrubý Jeseník, podcelek: Pradědská hornatina, okrsek: Desenská hornatina

Z geologického hlediska je území tvořeno především přeměněnými horninami silesika (horniny desenské klenby), které jsou rozčleněny hluboce zařízlými údolími. Údolní niva říčky Merty tvoří souvrství štěrků a písků s příměsemi. Niva je z velké části zastavěna. V minulosti byla na území obce realizována těžba rud (zejména železné), dodnes je možno najít pozůstatky této těžby v terénu (naleziště nerostů).

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 3330, 2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (2954, 2 ha). Dále je pak území tvořeno trvale travními porosty (262, 2 ha), zbytek plochy tvoří ostatní plochy (56, 3 ha), vodní plochy (17, 4 ha), orná půda (16, 8 ha), zahrady (15, 4 ha) a zastavěné plochy (7, 9 ha).

Využití pozemků v obci Vernířovice (k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 16,8 ha 0,5 %
Zahrady 15,4 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 262,2 ha 7,9 %
Lesní půda 2954,2 ha 88,7 %
Vodní plochy 17,4 ha 0,5 %
Zastavěné plochy 7,9 ha 0,2 %
Ostatní plochy 56,3 ha 1,7 %
Celková výměra k.ú. 3330,2 ha 100 %

 

Klimatické podmínky

Území leží v chladné klimatické oblasti. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec do oblasti CH7, CH6 a CH4. Léto je zde krátké, chladné, zima chladná, dlouhá. Roční úhrn srážek je částečně pod vlivem srážkového stínu  Hrubého Jeseníku, sněhové podmínky v nejvyšších partiích jsou však výrazně nadprůměrné a vytvářejí dobré podmínky pro zimní sporty. V území převládá jižní, dále pak severní a západní proudění větrů.

Vybrané charakteristiky dotčených klimatických oblastí

Charakteristika CH4 CH6 CH7
Počet letních dnů 0 - 20 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 80 - 120 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 160 - 180 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 60 - 70 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -6 - (-7) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 2 - 4 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v dubnu [°C] 12 - 14 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v říjnu [°C] 4 - 5 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 140 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600 - 700 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 400 - 500 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 140 - 160 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 130 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50