Charakteristika zájmového území

Obec Česká Ves se rozkládá severozápadně od města Jeseník, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Jeseník. Obec se nachází na silničním tahu Jeseník - Głuchołazy (Polsko). K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 2 464 obyvatel.  V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1. – 9. ročník), knihovna, hřiště, tělocvična a bazén.

Mapa území obce Česká ves

Mapa území obce Česká Ves

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska leží na katastru obce ruly, zelené břidlice, amfibolity a také hlinitopísčité sedimenty. Půdy jsou zde zastoupeny kambizeměmi, glejovými půdami a nedaleko vodních toků fluvizeměmi.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, a konkrétně do tří jednotek Jesenické podsoustavy. Svahy na levém břehu řeky Bělé patří do celku Rychlebské hory a podcelku Sokolský hřbet. Údolí kolem řeky Bělé náleží do celku Zlatohorska vrchovina, podcelku Bělská pahorkatina a okrsku Podjesenická brázda. Svahy na pravém břehu Bělé spadají také do celku Zlatohorská vrchovina, podcelku Rejvízská hornatina a okrsku Zlatochlumský hřbet. Údolí se nachází v nadmořské výšce okolo 400 m, okolní svahy se však zdvihají vysoko - svahy Sokolského hřbetu dosahují výšek až 900 m n. m. (Studniční vrch, 992 m n. m.).

Na území obce se nacházejí svahové nestability. V severní i v jižní části obce se vyskytují aktivní svahové nestability přírodního původu. Srážky spolu se sklonem svahů a geologickým materiálem dávají vysokou pravděpodobnost vzniku svahových nestabilit. »

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2451,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1663,4 ha) a trvalé travní porosty (355,2 ha). Zbytek plochy tvoří orná půda (235,5 ha), ostatní plochy (103,7 ha), zahrady (40,9 ha), zastavěné plochy (30,6 ha) a vodní plochy (21,9 ha).

Využití pozemků v obci Česká Ves (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 235.5 ha 9.6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 40.9 ha 1.7 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 355.2 ha 14.5 %
Lesní půda 1663.4 ha 67.9 %
Vodní plochy 21.9 ha 0.9 %
Zastavěné plochy 30.6 ha 1.2 %
Ostatní plochy 103.7 ha 4.2 %
Celková výměra k. ú. 2451.2 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT7.

Charakteristika klimatické oblasti

Klimatické charakteristiky MT7
Počet letních dnů 30 až 40
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 40 až 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 až 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 až 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80
Počet zamračených dnů 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50