Hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Česká Ves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní hydrologické údaje vodních toků na území obce

TokMísto profiluř. kmkm2N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Bělá Jeseník 17,89 117,6 15,6 26,9 47,5 67,8 92,3 132 168
Staříč Lipová-lázně 5,838 34 3,35 6,43 12,4 18,4 26 38,4 50,1

Obec Česká Ves se nachází v povodí Bělé, do níž ústí z obou stran několik drobných toků. Řeka Bělá pramení pod Videlským sedlem v centrální části Hrubého Jeseníku ve výšce 870 m n. m., odkud odtéká severním směrem a po přibližně 33 km ČR opouští severovýchodně od Mikulovic na kótě 300 m n. m. Ústí v Polsku do Kladské Nisy, levostranného přítoku Odry u Glębinowského jezera poblíž polského města Nisy. Všeobecně tvoří materiál dna Bělé hrubý štěrk s malou příměsí písku. Průměrná velikost zrna dnového materiálu je 65 mm a ta se po celém jejím úseku (mimo pramennou oblast) prakticky nemění.

Vodní toky na území obce

Vodní toky na území obce Česká Ves

Základní údaje o vodních dílech na území obce Česká Ves

Přehled vodních děl na území obce Česká Ves naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na vodních tocích protékajících územím obce se nenachází žádné významné vodní dílo I. až III. kategorie z hlediska TBD. Na území obce se nacházejí dva rybníky v soukromém vlastnictví.