Charakteristika zájmového území

Vilémovice jsou protáhlou návesní obcí, spadající do Jihomoravského kraje a ležící v CHKO Moravský kras, 10 km východně od obce s rozšířenou působností - Blanska. K 1. 1. 2024 je v obci evidováno 334 obyvatel. Výměra řešeného území obce je 523,4 ha. Obec je turisticky známá především propastí Macocha, která leží v jejím katastru.

Zastavěné území je kompaktní, mimo zástavbu vytváří lokality U Krchůvka v jihovýchodní části katastrálního území a turistické zázemí u propasti Macocha v severozápadní části území obce. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami doplněné o větší zemědělský komplex na jižní straně intravilánu obce.

Katastr obce spadá do několika druhů zvláště chráněných území. Většina katastru náleží do CHKO Moravský kras a Evropsky významné lokality Moravský kras. Malá část katastru obce, ve které se nachází propast Macocha, spadá také mezi území vyhlášené jako národní přírodní rezervace - Vývěry Punkvy.

Území obce Vilémovice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina. Severozápadní část katastru poté náleží do podcelku Moravský kras a jihovýchodní část katastru do podcelku Konická vrchovina.

Z geologického hlediska se na území obce vyskytují vápence a dolomity, jílovité břidlice, prachovce, droby, spraš a sprašová hlína a okrajově také hlíznaté vápence.


Struktura půdního fondu

V území obce jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Hojně je na území zastoupena I hnědozem modální. Místy také rendzina.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 523,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentuální podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Vilémovic tvořeno především ornou půdou (51,8 %).

Využití pozemků v obci Vilémovice (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 271,0 ha 51,8 %
Zahrady 10,1 ha 1,9 %
Sady 2,1 ha 0,4 %
Trvalé travní porosty 52,1 ha 10,0 %
Lesní půda 106,9 ha 20,4 %
Vodní plochy 0,1 ha > 0,1 %
Zastavěné plochy 6,9 ha 1,3 %
Ostatní plochy 74,2 ha 14,2 %
Celková výměra k.ú. 523,4 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Vilémovice se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) pohybuje v severní části v intervalu 8,1 - 9 °C a v jižní části v intervalu 7,1 - 8 °C. Průměrný roční srážkový úhrn v území se pak pohybuje v intervalu 605 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplých klimatických oblastí MT3, MT5 a MT10.

Oblast MT3 se vyznačuje létem krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná, až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT5 se vyznačuje létem normálně dlouhým až krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT10 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3, MT5 a MT10 

Charakteristika MT3 MT5 MT10
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území obce Vilémovice (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)