Charakteristika zájmového území

Vilémovice jsou protáhlou návesní obcí, spadající do Jihomoravského kraje a ležící v CHKO Moravský kras, 10 km východně od obce s rozšířenou působností - Blanska, v nadmořské výšce 497 m. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 270 obyvatel. Katastrální výměra obce činí 523,4 ha. Obec je turisticky známá především propastí Macocha, která leží v jejím katastru.

Zastavěné území je kompaktní, mimo zástavbu vytváří lokality U Krchůvka v jihovýchodní části katastrálního území a turistické zázemí u propasti Macocha v severozápadní části území obce. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami doplněné o větší zemědělský komplex na jižní straně intravilánu obce.

Katastr obce spadá do několika druhů zvláště chráněných území. Většina katastru náleží do CHKO Moravský kras a Evropsky významné lokality Moravský kras. Malá část katastru obce, ve které se nachází propast Macocha, spadá také mezi území vyhlášené jako národní přírodní rezervace - Vývěry Punkvy.

 

Území obce Vilémovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina. Severozápadní část katastru poté náleží do podcelku Moravský kras a jihovýchodní část katastru do podcelku Konická vrchovina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 450-500 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 543 m n. m..


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 523,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentuální podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Vilémovic tvořeno především ornou půdou (51,9 %) a lesní půdou (20,4 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména ostatní plochy (14,2 %), trvalé travní porosty (9,9 %), zahrady (1,9 %), zastavěné plochy (1,3 %) a sady (0,4 %).

Využití pozemků v obci Vilémovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 271,3 ha 51,9 %
Zahrady 10 ha 1,9 %
Sady 2,1 ha 0,4 %
Trvalé travní porosty 51,6 ha 9,9 %
Lesní půda 107 ha 20,4 %
Vodní plochy 0,1 ha 0 %
Zastavěné plochy 7 ha 1,3 %
Ostatní plochy 74,1 ha 14,2 %
Celková výměra k.ú. 523,4 ha 100 % 


Klimatické charakteristiky

Katastrální území Vilémovic spadá pod mírně teplé klimatické oblasti MT3, MT5 a MT10. Lokalita se tak vyznačuje poměrně proměnlivým klimatem. Mezi základní charakteristiky patří mírně chladné léto, krátké a mírné přechodné období s normálně dlouhou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600–650 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 5-6 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3, MT5 A MT10 

Charakteristika MT3 MT5 MT10
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60 40 - 50