Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vilémovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vilémovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími vodními toky obce Vilémovice jsou Punkva a Lopač.

Punkva je ponorný vodní tok, který je nejdelším podzemním vodním tokem v České republice. Povodí má rozlohu 170 km². Vzniká v podzemí Moravského krasu v nadmořské výšce 350 m n. m. soutokem Sloupského potoka a Bílé vody. Vodní tok Punkva je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Lopač je vodní tok, který pramení na katastrálním území obce Kotvrdovice, nedaleko kopce Kojálu. 

V obci se díky rozsáhlému propadání v intravilánu obce nenachází žádný povrchový tok. Celá tato oblast je tak nazvána Vilémovické propadání. Tok protékal obcí a pramenil nad ní, poblíž tzv. Krchůvku (hromadný hrob). Ponor se nacházel v dolní části obce pod menší vodní nádrží. Po velkých deštích se zde vytvářelo často i jezero. Díky tomu byl ponor zanášen bahnem. Pod ní se nachází rozsáhlý vertikálně i horizontálně členitý odtokový jeskynní systém, spadající při celkové délce chodeb 1100 m až do hloubky 91 m k odtokovému sifonu. V polovině 70. let byla vodní nádrž s ponorem zasypána a tok zatrubněn. Zatrubnění a specifická geologická stavba může způsobovat horší odtok vodní masy z obce.

Vodní toky na území obce Vilémovice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Vilémovice

Přehled vodních děl na území obce Vilémovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území obce Vilémovice se nachází pouze jedna vodní nádrž, která je umístěna přímo ve středu obce. Dříve se jednalo o rybník, a proto se v současnosti nádrž jmenuje Rybník na návsi. Odtok nádrže je ponorem do podzemních vod. Vlivem intenzivních přívalových srážek hrozí riziko přetečení nádrže a může dojít k soustředěnému povrchovému odtoku po místní komunikaci s rozlivem do zastavěné části obce.