Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Blansko.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Vilémovice.

Osoby na území obce Vilémovice budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Vlivem přívalových srážek, rozvodnění vodní nádrže Rybník na návsi a následným povrchovým odtokem může dojít k zanesení a ucpání kanalizačních vpustí či svodných kanálů splaveným materiálem z přilehlých polí. To může zapříčinit zaplavení vedlejších komunikací v centru obce. Objízdná trasa vede jižně od intravilánu obce, okolo Obecního úřadu, směrem na komunikace č. II/373 a III/37921. Druhá objízdná trasa je vedena severně od intravilánu obce a u domů č. p. 113 a 114 se napojuje na komunikaci č. III/37921. » Taktéž může vlivem přívalových srážek dojít ke splachu ornice z pole, což může spolu s přívalovými vodami vést k zneprůjezdnění komunikace z Vilémovic do Jedovnic. »

Objízdné trasy mohou být dle povodňové situace stanoveny i operativně povodňovou komisí.
Dopravní omezení na území obce Vilémovice
Objízdné trasy na území obce Vilémovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.