Charakteristika zájmového území

Obec Vřesina u Hlučína leží na úbočích údolní kotliny potoku Bečva v Hlučínské pahorkatině. Obec se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Opava a v SO ORP Hlučín. Katastrální plocha obce činí 689,2 ha. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1 643 obyvatel. Střední nadmořská výška obce Vřesina činí 245 m n. m.

Obec Vřesina patří mezi nejstarší obce Hlučínska, první doložená písemná zmínka o této obci pochází z roku 1270, kdy zdejší osídlení připadlo k majetku Velehradského kláštera. Znak obce znázorňuje okvětí vřesu se dvěma poupaty. Okvětí představuje Vřesinu jako takovou, dvě poupata pak Chabovec a Suhrady jako historicky nejstarší přilehlé části obce. Autorem znaku je Richard Junker. Znak byl schválen v roce 1997.

Území řešené obce je složeno z jednoho katastrálního území a jedné základní sídelní jednotky - Vřesina. Zastavěné území obce tvoří kompaktní celek ve středu katastrálního území, přičemž má zástavba charakter rodinných domů se zahradami. Severním směrem od intravilánu se nachází zemědělský komplex. Na zastavěnou část plynule navazuje zemědělská půda a následně lesní porosty.

Katastrální území obce protíná silnice III/4695, která se jižně pod katastrálním územím napojuje na silnici II/469. Obec se nachází 6 km severním směrem od Hlučína a 20 km severozápadním směrem od Ostravy. 

 

Území obce Vřesina

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Středopolské nížiny a podsoustavy Slezská nížina. Území obce Vřesina pak řadíme do celku Opavská pahorkatina, podcelku Hlučínská pahorkatina a okrsku Vřesinská pahorkatina.

Vřesinská pahorkatina je plochá pahorkatina (124,96 km²), ležící na sedimentech pleistocenního pevninského zalednění a sprašových hlínách. Povrch je tvořen široce zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami, úvalovitými a neckovitými údolími, často suchými a asymetrickými a s velmi četnými holocenními stržemi. Významné body Vřesinské pahorkatiny tvoří Davidka (274 m n. m.) a Rožkovec (261,2 m n. m). Nachází se zde porosty smrkové s příměsí buku, místy se vyskytují borové, v nižších polohách dubové porosty, ale z celkového pohledu je tato pahorkatina zalesněná málo. Na území Vřesinské pahorkatiny se nachází mnoho většinou již opuštěných pískoven, nejvýznamnější pískovna leží západním směrem od obce Vřesina. 

Geologické podmínky jsou tvořeny především dvěma horninami - sprašová hlína a till. Hornina sprašová hlína (oblast kvartér) je sediment nezpevněný, minerální, její složení tvoří křemen a příměsi. Hornina till (oblast kvartér) je typem horniny sediment nezpevněný, minerální  a její složení je pestré.

Svahové nestability způsobují sklony svahů a vlastnosti horninového podloží. Svahové nestability v obci Vřesina jsou představovány nesanovaným potencionálním suchým svahovým sesuvem s identifikačním číslem 3490. Sklon svahu 40, expozice severozápadní.

 

Struktura půdního fondu

Nejvýznamnější půdní typy v zájmové lokalitě tvoří hnědozem luvická (substrát prachovice), kambizem modální (substrát hluboké heterogenní svahoviny) a luvizem oglejená (substrát prachovice). Hnědozem luvická se nachází ve střední části katastrálního území, z části tedy pod zastavěnými plochami a z části jsou využívány jako půdy orné.  Na severu katastrálního území se vyskytuje kambizem modální, která je povětšinou pod smíšenými lesy a na jihu katastrálního území se nachází luvizem oglejená, která je krytá jak smíšenými lesy, tak plochami s křovinnou a travnatou vegetací.

Střed katastrálního území obce tvoří obytné plochy - městská nesouvislá zástavba. Na tyto plochy navazuje především orná půda - orná půda mimo zavlažovaných ploch a dále různorodé zemědělské plochy - převážně zemědělská území s příměsí přirozené vegetace. Na severu a jihu katastrálního území se vyskytují smíšené lesy. Na jihu katastrálního území obce jsou plochy s křovinnou a travnatou vegetací - přechodová stadia lesa a křoviny.

Využití pozemků v obci Vřesina (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 261,1 ha 37,9 %
Orná půda 224,0 ha 32,5 %
Zahrady 20,7 ha 3,0 %
Trvalé travní porosty 16,4 ha 2,4 %
Lesní půda 378,4 ha 54,9 %
Zastavěné plochy 15,7 ha 2,3 %
Vodní plochy 2,4 ha 0,3 %
Ostatní plochy 31,6 ha 4,6 %
Celková výměra k. ú. 689,2 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace se území obce Vřesina nachází v mírně teplé oblasti MT10.

Klimatická oblast MT10 se vyznačuje dlouhým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až teplým jarem a podzimem a krátkou teplou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek se v této oblasti pohybuje kolem 650-700 mm a průměrné roční teploty se pohybují okolo 8-9°C.

Charakteristika klimatické oblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50