Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hlučín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Vřesina.

Osoby na území obce Vřesina budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Obec Vřesina se nachází v pramenné oblasti, vybřežení většího vodního toku zde tedy nehrozí. Při přívalových srážkách může dojít především ke zneprůjezdnění silnice v oblasti bezejmenného toku (LP Bečvy) v intravilánu obce, přesněji u křižovatky ulic Průkopnická a Údolní, kde se nachází nekapacitní, částečně zanesená trubní propust. V místech výskytu přívalových povodní bývají místní komunikace zanášeny erozním materiálem. Vzhledem k proměnlivým podmínkám při jednotlivých povodních nelze jednoznačně stanovit objízdnou trasu na území obce Vřesina. Objízdná trasa bude operativně stanovena povodňovou komisí obce Vřesina a povodňovou komisí ORP Hlučín v součinnosti s Policií České republiky. »
Dopravní omezení na území obce Vřesina
Objízdné trasy na území obce Vřesina

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.