Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vřesina

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vřesina a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Územím obce Vřesina protékají dva větší vodní toky - Bečva a Doubravka. Bečva pramení jihozápadním směrem pod intravilánem obce a následně jím po celé jeho délce protéká. V západní části intravilánu se do Bečvy vlévá bezejmenný levostranný přítok, který negativně ovlivňuje povodňové situace v obci. V severozápadní části katastrálního území pramení vodní tok Doubravka, který směřuje dále mimo zájmové katastrální území a teče směrem na obec Píšť. Vodní tok Bečva protéká jihovýchodní částí katastrálního území, nevelkou vodní nádrží, dále obcí Hať a pokračuje dále směrem na Polsko, ve kterém se vlévá do řeky Odry.

Řeka Odra pramení v Oderských Vrších v nadmořské výšce 633 m n. m., odtud odtéká jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa u obce Bernartice nad Odrou vstupem do Moravské Brány pravoúhle láme směrem k severovýchodu. Od tohoto lomu teče hlavní linie trasy směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Zde řeka tvoří státní hranice přibližně na 8 km svojí délky a území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova, pod soutokem s Olší, v nadmořské výšce 190 m n. m. Odra má na území České republiky délku 131,7 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734 km. Od soutoku s Budišovkou (v km 97,4) po ústí Olše je Odra ve správě státního podniku Povodí Odry, horní trať až k prameni (km 97,4 – 127,8) spadá do Vojenského újezdu Libavá.

Přímo do Odry ústí celkem 9 přítoků. Jsou to Luha, Jičínka, Bílovka, Lubina, Ondřejnice, Porubka, Opava, Ostravice a Olše. Mimo ně do Odry ústí ještě řada toků dalších, mezi nimiž ty, které mají plochu povodí větší než 10 km², je nutno jmenovat: Smolenský, Lažský, Mastnický, Milovanský, Plazský, Vraženský, Husí, Butovický, Pustějovský a Ludgeřovický potok, a dále pak Budišovka, Čermná, Suchá, Sedlnice, Polančice, Černý příkop, Orlovská Stružka, Bečva (Vřesinská) a Bohumínská Stružka.

Atlas vodních toků povodí Odry - Odra v okolí ORP Hlučín

 

Vodní toky na území obce Vřesina

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Vřesina

Přehled vodních děl na území obce Vřesina naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Vřesina se nacházejí celkem 4 vodní díla. Jedná se o suchou retenční nádrž, 2 x rybník a umělou vodní nádrž.