Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Labe

Řeka Labe pramení v Krkonoších, na místě zvaném Labská louka ve výšce 1386 m n. m. Od pramene se ubírá převážně na jihovýchod až k městu Jaroměř. Odtud se stává nížinným tokem a více než dvě třetiny své délky na našem území plyne mírným proudem Polabskou nížinou. V důsledku splavňování bylo střední Labe mezi Jaroměří a Střekovem výrazně zkráceno a původní meandrující tok narovnán. Dále se Labe ubírá na jih až do Pardubic, kde nabírá západní směr až do Kolína. Hranici protíná řeka na nejnižším místě - ve výšce 115 m n.m. a opouští území České republiky a teče dále územím Německa a v Cuxhavenu ústí širokou deltou do Severního moře. Podél toku Labe se nachází několik unikátních přírodních rezervací a chráněných území začínaje u pramene Krkonošským národním parkem, CHKO České středohoří, Libický luh, CHKO Labské pískovce, Národní park České pískovce. Celková plocha povodí je 144 055 km2. Délka toku činí zhruba 1154 km.

Labe a jeho hlavní přítoky v ČR

Hydrologické charakteristiky vodního toku Labe

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Mělník, Labe 836.65 252 1080 -- 2060 2520 -- 3640 4150
Ústí nad Labem, Labe  765.96 293 1240 1650 2220 2670 3140 3780 4290

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

HLÁSNÉ PROFILY LABE

V Ústí nad Labem u čerpací stanice Vaňov, cca 220 m nad mostem se na levém břehu nachází hlásný profil kat. A Ústí nad Labem (Labe). Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku od ústí Ohře po státní hranici. »
Mělníku se pod starým silničním mostem na pravém břehu nachází hlásný profil kat. A Mělník (Labe). Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře. »
V Litoměřicích se pod silničním mostem na pravém břehu nachází hlásný profil kat. B Litoměřice (Labe). Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku od ústí Ohře po hranici správního obvodu obce Litoměřice. »
V Libotenicích pod č.p. 33 se na levém břehu nachází hlásný profil kat. C Libotenice (Labe). Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Informace z tohoto hlásného profilu využívají obce: Libotenice, Mlékojedy, Žalhostice, Píšťany, Velké Žernoseky a Libochovany. »
V Žalhosticích se pod mostem na slepém rameni Labe nachází hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe). Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Informace z tohoto hlásného profilu využívají obce: Žalhostice, Píšťany, Velké Žernoseky a Libochovany. »

HLÁSNÉ PROFILY OHŘE

Ve městě Louny u loutkového divadla se na pravém břehu nachází hlásný profil kategorie A Louny (Ohře). Platnost hlásného profilu je mezi ř. km 80,0 až 32,0. Platnost SPA není přímo pro zájmové území, ale lze jej použit pro lepší orientaci v povodňové situaci na Ohři. »

HLÁSNÉ PROFILY VLTAVA

Ve Vraňanech (ORP Mělník) se cca 300 m pod jezem na pravém břehu nachází hlásný profil kategorie A Vraňany (Vltava). Platnost SPA: Vraňany - ústí Vltavy. Platnost SPA není přímo v zájmovém území, ale lze jej použit pro lepší orientaci v povodňové situaci na Vltavě. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Žalhostice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.