Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Záryby lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi je obec Záryby ohrožena jak v zimním a jarním období (působením ledových jevů a při jarním tání), tak i v letním období, a to při dlouhotrvajících regionálních deštích. Při intenzivních přívalových srážkách mohou být objekty v jižní části obce ohroženy extravilánovými splachy z polí ležících jižně od obce. »
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Záryby, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

Historické povodně

Na území obce Záryby se v minulosti vyskytly jak zimní a jarní povodně zapříčiněné táním sněhové pokrývky v kombinaci s deštěm či ledovými jevy, tak i letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Následující tabulka uvádí přehled vybraných nejvyšších zaznamenaných vodních stavů, průtoků a jejich doby opakování v hlásném profilu Labe, Brandýs nad Labem.

V roce 2000 dosáhl rozliv pouze k prvnímu nejníže položenému domu Záryb. Povodeň v roce 2002 se obci Záryby vyhnula. Poslední povodně v obci byly v roce 2006. Při povodni v roce 2006 kulminovalo Labe v profilu Brandýs nad Labem dne 3. 4. na vodním stavu 528 cm a při průtoku 1030 m3/s. Fotografie z povodní jsou k nahlédnutí na stránkách obce Záryby.

Údaje o nejvyšších známých povodních v hlásném profilu Labe, Brandýs nad Labem

Rok/měsíc Kulminace (cm) Kulminační průtok (m3/s)
1999/03 444 708,0
2000/03 514 1020,0
2002/01 455 516,0
2003/01 449 782,0