Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů 

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.

V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 134, z toho 15 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»

Kromě obytných budov je ze seznamu ohrožených objektů důležité zdůraznit následující:

  • hřiště, sokolovna, kabiny pro hráče u hřiště – ř. km 33,2; objekty se nacházejí mimo aktivní zónu záplavového území, avšak jsou stále ohroženy při Q100
  • areál společnosti IKTUS – společnost vyrábějící nábytek, nachází se na pravém břehu (ř. km 34,4) v aktivní zóně záplavového území, ohrožení při Q100 – 225 m3*s-1. Společnost má 120 zaměstnanců.
  • areál statku AGROZAT – nachází se na pravém břehu, ř. km 33,2; ohrožení při Q100 – 225 m3.s-1.
  • ZŠ Zátor - ohrožení při Q100; škola má 250 žáků + 30 pracovníků
Ohrožené objekty na území obce Zátor - agregované

Mapa ohrožených objektů na území obce Zátor

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byla vytvořena mapa povodňového rizika na území obce Zátor. Více na http://cds.chmi.cz/

Mapa povodňového rizika na území obce Zátor

Ohrožující objekty

V záplavovém území Opavy na území obce se nenachází žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Na území obce Zátor se nachází 2 kontaminovaná místa.
Ohrožující objekty na území obce Zátor
Kontaminovaná místa na území obce Zátor

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Zátor.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Zátor u předsedy povodňové komise obce.