Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů 

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.

V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 134, z toho 15 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»

Kromě obytných budov je ze seznamu ohrožených objektů důležité zdůraznit následující:

  • hřiště, sokolovna, kabiny pro hráče u hřiště – ř. km 33,2; objekty se nacházejí mimo aktivní zónu záplavového území, avšak jsou stále ohroženy při Q100
  • areál společnosti IKTUS – společnost vyrábějící nábytek, nachází se na pravém břehu (ř. km 34,4) v aktivní zóně záplavového území, ohrožení při Q100 – 225 m3*s-1. Společnost má 120 zaměstnanců.
  • areál statku AGROZAT – nachází se na pravém břehu, ř. km 33,2; ohrožení při Q100 – 225 m3.s-1.
  • ZŠ Zátor - ohrožení při Q100; škola má 250 žáků + 30 pracovníků
Ohrožené objekty na území obce Zátor - agregované

Mapa ohrožených objektů na území obce Zátor

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byla vytvořena mapa povodňového rizika na území obce Zátor. Více na http://cds.chmi.cz/

Mapa povodňového rizika na území obce Zátor

Ohrožující objekty

Na území obce se nenachází žádné ohrožující objekty avšak jsou zde 2 kontaminovaná místa, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území obce Zátor
Kontaminovaná místa na území obce Zátor

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Zátor.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Zátor u předsedy povodňové komise obce.