Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Zátor

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zátor a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

Mapa vodních toků na území obce Zátor

Opava

Řeka Opava vzniká soutokem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem a celá odtud až k ústí je ve správě státního podniku Povodí Odry. Tok Opava od soutoku k ústí měří 109,3 km. Vezmeme-li v úvahu délku s nejdelším pramenným přítokem, tj. s Černou Opavou, činí její celková délka 127,7 km. K místu soutoku s Odrou má Opava plochu povodí 2 088,8 km2 a průměrný průtok vody 15,0 m3/s.

Z Vrbna pod Pradědem teče řeka k jihovýchodu korytem, které po povodni roku 1997 dostalo přírodě blízký ráz - je tvořeno četnými meandry, štěrkovými terasami a ostrůvky. V Nových Heřminovech se obrací k severovýchodu, až ke Krnovu. Celý úsek od Vrbna až do Krnova má horský charakter. Řeka teče hlubokým údolím, ve kterém vytváří četné peřeje. Pod Krnovem se údolí otevírá a řeka již teče nížinným reliéfem se širokou a plochou údolní nivou (206,6 m n. m. ústí Opavy do okresu Opava) zhruba jihovýchodním směrem až k ústí do Odry v Ostravě-Svinově (nadmořská výška 205 m n. m.).

Nejvýznamnější novodobá povodeň na Opavě byla roku 1997 a měla zvláště katastrofální průběh, zejména na horním konci, kde její kulminační hodnoty přetvářely vlastně celou údolní nivu. Hydrologicky bylo tehdy vyhodnoceno, že v nejvyšších úsecích Opavy povodeň dosahovala četnosti výskytu sedmisetleté (Q700) vody (ve Vrbně pod Pradědem), směrem po toku se úroveň četnosti snižovala, nicméně v ústí do Odry dosahovala stále ještě dvousetleté (Q200) vody. Destrukce koryta si v řadě úseků mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy vyžádala jeho úplnou obnovu, stejně tak jako obnovu potřebné průtočnosti ve spojení s generální opravou dříve upravených úseků přes Krnov a Opavu.

Obnovnými regulačními zásahy po povodni r. 1997 a jejich doplněním (zkapacitnění průtočného profilu a ohrazování) je dosaženo potřebného stupně povodňové ochrany (pro zástavbu v obcích vesměs alespoň na dvacetiletou vodu) jak v horních tratích mezi Širokou Nivou a Karlovicemi, tak i v obcích v nivě, sousedících s městem Opavou (Malé a Velké Hoštice, Vávrovice, atd.), jakož i těch, které jsou situovány od něho níž směrem k ústí (s výjimkou Kravař – Dvořiska). Přes rozsah provedených opatření nemá zcela dostatečnou úroveň ochrany ale stále město Krnov a k němu v nivě přiléhající obce nad ním - Brantice, Zátor, Loučky. Celý tento prostor v procesu plánování byl proto začleněn do tzv. „prioritní oblasti Horní Opavy“ a situace v něm by měla být řešena patřičnými opatřeními. Týkají se výhradně ochrany zástavby před zaplavením povodněmi, jimiž mj. by u Krnova jeho ohrožovanému obyvatelstvu (přibližně 1/3) měla být poskytnuta ochrana na 100letou vodu.

Přímo na řece Opavě neexistuje v současnosti žádná významnější akumulace vody, která by přispívala k zachycování povodní a k tlumení povodňových průtoků. Akumulační prostory, které se vážou k nivě Opavy, jsou nad Zátorem jen minimální.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Opava

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Krnov (Opava)  70,12  3,89  24,9  69,8  97  180  225

Mapa horní části Opavy (http://www.pod.cz/atlas_toku/opava.html)

 

Zátoráček pramení v katastru obce Zátor v nadmořské výšce  486 m n. m. Celá délka toku prochází intravilánem obce. Ústí do řeky Opavy v centru obce Loučky u Zátoru v nadmořské výšce 361 m n. m.  Koryto toku je téměř po celé délce zpevněné a lichoběžníkovitého nebo obdélníkovitého tvaru. Dno koryta je z větší části prorostlé travno-bylinnými společenstvy. Přes vodní tok je vybudováno velké množství mostků a lávek k nemovitostem, jejichž průtočný profil je třeba při zvýšených vodních stavech kontrolovat.

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Zátor

Přehled vodních děl na území obce Zátor naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Zátor se nachází jedno vodní dílo, jedná se o jez na vodním toku Opava v ř. km 83.94. Druhý jez se nachází také v sousední obci Nové Heřminovy na vodním toku Opava v ř. km  86.12.