Charakteristika zájmového území

Obec Zátor se rozkládá ve vzdálenosti cca 7 km jihozápadním směrem od Krnova, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Krnov. Obec se nachází na železniční trati Bruntál - Krnov. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 1 169 obyvatel. Velikost obce činí 1907,4 ha.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 907,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (859,7 ha) a trvale travní porosty (401,5 ha). Zbytek plochy tvoří orná půda (392,3 ha), ostatní plochy (161,3 ha), zahrady (50 ha), vodní plochy (23,7 ha) a zastavěné plochy (18,9 ha).

Tabulka využití půdy v obci Zátor (k 31. 12. 2019 dle ČSÚ)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 392.3 ha 20.6 %
Zahrady 50.0 ha 2.6 %
Trvalé travní porosty 401.5 ha 21.0 %
Lesní půda 859.7 ha 45.1 %
Vodní plochy 23.7 ha 1.2 %
Zastavěné plochy 18.9 ha 1.0 %
Ostatní plochy 161.3 ha 8.5 %
Celková výměra k.ú. 1 907.4 ha 100 %

 

Katastrální území obce Zátor

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník a 2 podcelků: východ území je tvořen Brantickou vrchovinou (okrsky Krasovská a Lichnovská vrchovina), západní část obce Bruntálskou vrchovinou (okrsek Razovská vrchovina). 


 

Digitální model reliéfu obce Zátor

 

Sklonitostní poměry na území obce Zátor

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT2. Je zde krátké léto, mírné až mírně chladné, přechodné období krátké s mírným jarem i podzimem. Zima s mírnými teplotami, suchá.

Charakteristika klimatické oblasti MT2

Charakteristika
MT2
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu v [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu v [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu v [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50