Charakteristika zájmového území

Městys Bojanov se nachází v Pardubickém kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim. K 1. 1. 2020 zde žilo 640 obyvatel.

Katastr městyse je složen z několika katastrálních území – Bojanov, Horní Bezděkov u Bojanova, Hrbokov a Kovářov u Seče. Dále se území dělí do částí městyse Bojanov, Holín, Horní Bezděkov, Hořelec, Hrbokov, Hůrka, Kovářov a Petrkov. Bojanov spolu s částí městyse Horní Bezděkov tvoří souvislé zastavěné území. Část městyse Hořelec je umístěna v jihozápadní části katastru, na východě území se nachází části Hůrka a Petrkov. V severní části území jsou umístěny části městyse Kovářov, Holín a Hrbokov. Zastavěné území městyse je tvořeno převážně obytnými domy a rodinnými domy se zahradami. Území městyse se rozkládá v údolí řeky Chrudimky, výše na vodním toku Chrudimka se nachází vodní nádrž Seč, naopak na řece pod městysem se nachází údolní vodní nádrž Křižanovice. První písemná zmínka o Bojanově pochází z roku 1126, kdy náležela benediktýnskému klášteru ve Vilémově. Mezi organizace v Bojanově patří například ZŠ a MŠ, FC Bojanov, SDH Bojanov a MO ČRS Bojanov.

Katastrální území městyse Bojanov 

Výškové poměry na území městyse Bojanov

 

Sklonitostní poměry na území městyse Bojanov

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se městys nachází v systému Hercynském, provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina. Nadmořská výška se na katastru pohybuje mezi 420–550 m n. m.

Z geologického hlediska je území v blízkosti vodních toků a vodních děl v městysi tvořeno nivními sedimenty, hlínou, pískem a štěrkem. Tyto horniny se typově řadí mezi nezpevněné sedimenty. Katastr je dále tvořen vyvřelými či metamorfovanými (přeměněnými) horninami, jako např. migmatitem, granodioritem, popř. granitem. 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1781,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentuální podíly jednotlivých ploch využití půdního fondu, které se v území městyse vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území městyse tvořeno především lesní půdou (45,7%), zemědělskou půdou a z ní největší plochy zaujímají trvalé travní porosty (63,1% ZP). Zbytek plochy dále tvoří zejména orná půda a ostatní plochy. Zlomek území zaujímají vodní a zastavěné plochy.

Využití pozemků na území městyse Bojanov (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha (ha) Zastoupení (%)
Zemědělská půda Zemědělská půda (ZP) celkem 841,2 47,2
Orná půda ze ZP 274,3 32,6
Zahrady a ovocné sady ze ZP 36,0 4,3
Trvalé travní porosty ze ZP 530,9 63,1
Lesní půda 813,5 45,7
Zastavěná plocha a nádvoří 19,8 1,1
Vodní plochy 25,9 1,5
Ostatní plochy 81,3 4,6
Celková výměra k. ú. 1781,7 100

Klimatické charakteristiky

Na území městyse Bojanov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Katastr městyse náleží do mírně teplých klimatických oblastí MT3 a MT2. Klimatická oblast MT3, která prochází jižní částí katastru, se vyznačuje krátkým, mírným a suchým létem, přechodným obdobím normálním s mírným jarem a podzimem, zimou normálně dlouhou, mírnou až mírně chladnou a normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. Střední a severní část katastru náleží do klimatické oblasti MT2, která se vyznačuje krátkým, mírným až mírně chladným létem, přechodným obdobím s mírným jarem a podzimem, zimou normálně dlouhou s mírnými teplotami a normálně dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 700–800 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 6–8 °C.

Charakteristika chladné podoblasti MT2 a MT3

Charakteristika MT2 MT3
Počet letních dnů 20 - 30 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50