Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Chrudim.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Bojanov.

Osoby na území městyse Bojanov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Dopravní omezení na území městyse Bojanov
  • Silnice 2. třídy II/337 v západní části Bojanova. Komunikace je ohrožena vybřežením vodního toku Chrudimka v ř.km 48,5. »
  • Silnice 3. třídy III/33755 v západní části Bojanova. Komunikace je ohrožena při Q20 vybřežením vodního toku Chrudimka v ř.km 48,7. V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna silnice ve směru na Horní Bezděkov. »
  • Silnice 2. třídy II/337 v intravilánu městyse. Komunikace je ohrožena vybřežením vodního toku Chrudimka v ř.km 48,5. V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna silnice ve směru na "centrum" Bojanova. » 
  • Místní komunikace u areálu Technolen. Komunikace je ohrožena vybřežením vodního toku Chrudimka při Q100. V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna silnice k obytným domům u areálu Technolen. »
  • Přístupová komunikace k ČOV. Komunikace je ohrožena vybřežením vodního toku Chrudimka při Q5. V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna silnice ve směru k ČOV a k zemědělskému areálu. »
  • Silnice 2. třídy II/337 ve východní části Bojanova. Komunikace je ohrožena při Q5 vybřežením vodního toku Chrudimka. V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna silnice ve směru na Libkov. »
Objízdné trasy na území městyse Bojanov
  • V případě zatopení silnice III. třídy III/33755 povede objízdná trasa ve směru na Proseč u Seče. Další postup bude stanoven operativně v součinnosti s Policií ČR dle povodňové situace v okolí městyse. »
  • V případě zatopení silnice II. třídy II/337 povede objízdná trasa ve směru na část Hůrka. Další postup bude stanoven operativně v součinnosti s Policií ČR dle povodňové situace v okolí městyse. »
Dopravní omezení na území městyse Bojanov
Objízdné trasy na území městyse Bojanov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.