Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

V obci Blatec je stanovené záplavové území a při povodni je ohrožováno zhruba 13 budov, 19 obyvatel, z toho 1 patří do rizikové skupiny (obyvatel starší 70 let nebo invalida). Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku) - KOLINEK s.r.o. – Blatec 207, 783 75 Blatec (kontakt: 585 961 191, 731 529 547)

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Blatec.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Blatec u předsedy povodňové komise obce.