Hydrologické údaje

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Olomouce přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, které odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR).

Řeka Morava přitéká do katastru obce Blatec od severu (od Olomouce) ze sousedních Tážal a protéká napříč jeho východní části. Délka toku řeky v této části činí cca 1,4 km (od Tážalského splavu po Charvátský hájek – rybník Suchý). Přibližně v polovině této délky je překlenuta mostem silnice III/4353.

Potok Romza pramení u obce Nedvězí ve výšce 228 m n. m., protéká mírně se svažující otevřenou rovinou mezi poli a do katastru Blatce přitéká od severu. Od pramene po severní část obce je délka toku cca 3 km. Přirozené koryto je pak zaústěno do betonového potrubí o rozměrech 2 x průměr 1,5 m. Tímto potrubím je potok veden obydlenou částí obce v délce cca 420 m. Po vyústění z potrubí pokračuje korytem, podtéká železniční viadukt a za železniční tratí se stáčí k jihu, kde se po cca 1240 m vlévá do říčky Blaty. Délka toku na území obce Blatec je cca 1650 m.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Blatec se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Nejbližší profil kategorie A najdeme na řece MoravěOlomouci Nových Sadech s hodnotami platnými pro úsek Litovel – soutok s Bečvou. Pro účely obce byly vybudovány 2 hlásné profily kategorie C: na Morávce (H1) a Moravě (H2). Obec dále může sledovat výšku hladiny v obci Velký Týnec na hlasném profilu kategorie C Velký Týnec, Beroňka.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Morava, Olomouc - Nové Sady (kat. A, č. 317)

Profil Morava, Olomouc - Nové Sady (č. 317)
Plocha povodí (km2) 3 323,94
Průměrný roční průtok (m3/s) 27,1
Průměrný roční stav (cm) 155
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
135 258 319 476 551

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A, Morava, Olomouc - Nové Sady »

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 360 146
Pohotovost 390 167
Ohrožení 430 197
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Velký Týnec, Beroňka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 100
Ohrožení 140
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Blatec H1, Morávka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 120
Ohrožení 160
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Blatec H2, Morava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 450
Pohotovost 480
Ohrožení 520
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.