Charakteristika zájmového území

Obec Březolupy se nachází v SO ORP Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Vesnice se rozprostírá v údolí mezi posledními výběžky Vizovických vrchů. Obec je vzdálena 13 km severovýchodně od centra Uherského Hradiště a 16 km jihozápadně od centra Zlína. Obec leží v etnografickém regionu Moravské Slovácko, v části zvané Uherskohradišťské Dolňácko. Ke dni 31. 12. 2022 (dle dat ČSÚ) zde žije 1 716 obyvatel.

Katastrální území obce Březolupy

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Alpsko-himalájský
Provincie: Západní Karpaty
Soustava: Vnější Západní Karpaty
Podsoustava: Moravsko - slovenské Karpaty
Celek: Vizovická vrchovina

Většina území obce spadá do podcelku Hlucké pahorkatiny a dále do okrsku Prakšická pahorkatina, která zasahuje na území svou severní částí. Od Šarov až k rybníku Hluboček zasahuje na území obce podcelek Zlínská vrchovina a okrsek Napajedelská pahorkatina.

Prakšická pahorkatina je členitá pahorkatina a nachází se v severní části Hlucké pahorkatiny. Plocha je 198,69 km2 a celkový úklon je směrem k jihozápadu. Útvar je tvořen flyšovými horninami převážně vsetínských vrstev zlínského souvrství, ojediněle se nacházejí miocenní jíly a písky. Široké ploché hřbety s erozně denudačním povrchem mají široce rozevřená, často asymetrická podélná údolí s četnými údolími založených na zlomech. Útvar se nachází ve 2. - 3. vegetačním stupni, je asi z 30 % zalesněn převážně smíšenými lesy (dub zimní, habr, borovice, smrk, modřín), fragmenty bučin a akátinami. Na jižních svazích se nacházejí opuštěné vinohrady zarostlé teplomilnými trávníky s křovinami (hlavně hlohy).

Napajedelská pahorkatina je členitá pahorkatina a rozprostírá se v západní části Zlínské vrchoviny. Plocha je 54,35 km2 a útvar je tvořen flyšovými komplexy vsetínských vrstev s převahou jílovců zlínského souvrství. Široké ploché hřbety a krátká, radikálně uspořádaná údolí mají erozně denudační povrch. Na rozvodích se nacházejí velké zbytky zarovnaných povrchů, úpatní haldy, spraše a sesuvy. Útvar se nachází ve 2. - 3. vegetačním stupni je asi z 30 % zalesněn kulturními bučinami se smrkem a modřínem a smrkovými porosty s borovicí a modřínem, dále se zde nacházejí četné záhumenkové tratě a ojediněle pastviny.

Jelikož se obec nachází ve flyšovém pásmu, geologické složení je jednotvárné. V nivě řeky Březnice se vyskytují nivní sedimenty písčité, hlinité až štěrkovité. Ostatní plochy jsou tvořeny pískovci, jílovci, spraší a sprašovými hlínami.

Obec se nachází v údolí řeky Březnice, přičemž se vine podél jejího břehu. Na obě dvě strany od toku se poté zvedají svahy. Reliéf Březolup je kopcovitý, přičemž největší hodnoty nadmořské výšky dosahují 360 m n. m. (SV část katastru), nejmenší 180 m n. m. (niva řeky Březnice). Střední hodnota se poté pohybuje okolo 270 m n. m.

 

Digitální model terénu obce Březolupy

Struktura půdního fondu

V nezalesněné části území se vyskytují následující půdní typy: hnědozem modální (jihozápadní část území) až slabě oglejená (severozápadní část území), v zalesněné části území: luvizem oglejená, kambizem modální až slabě oglejená, v okolí vodních toků se nachází: fluvizem modální až glejová.

Hnědozemě se nacházejí v rovinatém území a vznikají na sprašových sedimentech, modální je základní půdní typ, slabě oglejený je ovlivňován vyššími stavy spodní vody.

Luvizemě jsou typické půdy listnatého lesa (dub, buk, habr, lípa), u kterých dochází ke smívání humusu z vrchní části půdy (ke vzniku výrazně vyběleného horizontu) do spodních vrstev. Kambizemě jsou půdy, které se vážou na výrazně členitý reliéf magmatických, metamorfických a zpevněných hornin. Mají velkou rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti a skeletovitosti.

Fluvizemě jsou půdy, které vznikají vrstevním naplavovaného materiálu v záplavových území vodních toků a jsou tvořeny mnoha vrstvami povodňových sedimentů.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha území je 1 580 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Březolupy (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 877,0 ha 55,5 %
  Orná půda 749,3 ha 47,4 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 32,8 ha 2,1 %
Ovocné sady 2,5 ha 0,2 %
Trvalý travní porost 92,4 ha 5,8 %
Nezemědělská půda celkem 703,0 ha 44,5 %
  Lesní pozemky 541,3 ha 34,3 %
Vodní plochy 17,5 ha 1,1 %
Zastavěná plocha a nádvoří 23,4 ha 1,5 %
Ostatní plochy 120,7 ha 7,6 %
Celková výměra katastrálního území 1 580 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Březolupy je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá (za období let 1961-2000) většina území obce do teplé oblasti T2, severovýchodní část obce pak do mírně teplé oblasti MT10.

V teplé klimatické oblasti T2 je jaro poměrně krátké, teplé až mírně teplé, léto je teplé, dlouhé a suché. Podzim je poměrně krátký, teplý až mírně teplý a zima je krátká, suchá až velmi suchá. Počet dní se srážkami nad 1 mm je 90 - 100, počet jasných dnů je 40 - 50, počet zamračených dnů je 120 - 140 a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40 - 50. 

Mírně teplá klimatická oblast MT10 se vyznačuje tím, že zima je mírně teplá, velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky, jara a podzimy jsou mírně teplé a krátké a léto je dlouhé, teplé a suché. Počet dní se srážkami nad 1 mm je 100 - 120, počet jasných dnů je 40 - 50, počet zamračených dnů je 120 - 150 a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 50 - 60. 

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50