Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Březolupy je ohroženo přibližně 76 objektů, které trvale obývá přibližně 231 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat »
55 objektů je ohroženo při vybřežení vodního toku Březnice (většina objektů povodní Q100 a jeden objekt Q20) a 21 objektů je ohrožováno splachy z přilehlých polí při přívalových srážkách.
Ohrožené objekty na území obce Březolupy - agregované

Ohrožené objekty s vyznačeným záplavovým územím na jihozápadě obce Březolupy

Ohrožené objekty na severozápadě obce Březolupy

Ohrožené objekty s vyznačeným záplavovým územím na východě obce Březolupy

Ohrožené objekty na území obce Březolupy s vyznačeným záplavovým územím pod rybníkem Hluboček

Ohrožující objekty

Na vodním toku za obcí se nachází čistírna odpadních vod, která by mohla být zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Objekt se nenachází ani v záplavovém území Q100, ovšem při povodni většího rozsahu může hrozit jeho zaplavení. »
Ohrožující objekty na území obce Březolupy
Kontaminovaná místa na území obce Březolupy

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Březolupy.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Březolupy u předsedy povodňové komise obce.