Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení:

  • Policii ČR, obvodní oddělení Uherské Hradiště
  • Správu a údržbu silnic Slovácka, s.r.o. (silnice II. a III. třídy)

Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherské Hradiště.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Březolupy.

Osoby na území obce Březolupy budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při vybřežení vodního toku Březnice nedocházelo k zaplavení silnice II. třídy č. 497, a to ani v případě stoletého průtoku. Přívalové srážky také v minulosti nezpůsobovaly problémy s dopravou.
Při průtoku Q100 však může docházet k zaplavení některých obecních komunikací (u č. p. 580). »
Dopravní omezení na území obce Březolupy
Případné objízdné trasy nejsou stanoveny a je třeba je stanovit v závislosti na aktuální situaci zaplavených komunikací v obci v součinnosti s Policií ČR.
Objízdné trasy na území obce Březolupy

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.