Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Březolupy

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Březolupy a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
Řeka Březnice je stanovena významným vodním tokem podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Březnice pramení u Kudlova ve výšce 405 m n. m. a ústí zleva do Moravy u Jarošova ve výšce 180 m n. m. Hlavním přítokem Březnice na území Zlínského kraje je zleva Zlámanecký potok. Průměrný sklon koryta toku je 9  ‰.

Dle Průvodního listu Plánu dílčího povodí od pramene po ústí do toku Morava (plocha povodí 124,67 km2, délka Březnice 24,5 km), má vodní tok zpevněné břehy a koryto v délce 15,6 km, podélné hráze v délce 7,6 km a ve vodním toku se nachází 32 překážek. V povodí je nejvíce zastoupena orná půda (39,8 %), lesnatost je 33,5 %, smíšené zemědělské oblasti jsou zastoupeny 15,6 %, uměle přetvořené povrchy se nacházejí na skoro 7 % pozemků a trvalé travní porosty zaujímají plochu 4 %. Sklonitost povodí se pohybuje zhruba mezi 2 – 25°. Koeficient tvaru povodí a = 0,233 značí protáhlé povodí.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Březnice

Místo profilu

Qa

[m3/s]

N-leté průtoky [m3/s]
15102050100
Březnice - nad Zlámaneckým potokem 0,38 8 21 29,5 38,5 53 65,5
Březnice - uzávěrový profil 0,39 11,2 33 44 57 75,5 93
V obci Březolupy je stávající stupeň ochrany proti Q5 (dle Průvodního listu Plánu dílčího povodí Březnice od pramene po ústí do toku Morava).

Podélný profil vodního toku Březnice

Vodní toky na území obce Březolupy

Základní údaje o vodních dílech na území obce Březolupy

Přehled vodních děl na území obce Březolupy naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V severovýchodní části obce Březolupy se nachází malá vodní nádrž Hluboček. Nádrž má zpracovaný manipulační a provozní řád. Jedná se o průtočnou nádrž (na vodním toku Hlubocký potok) a může docházet k ovlivňování povodňové situace.