Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Do těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i další investice vyvolané povodněmi.

1. Přípravná opatření

  • stanovení záplavových území
  • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
  • povodňové plány
  • povodňové prohlídky
  • příprava předpovědní a hlásné povodňové služby
  • organizační a technická příprava
  • vytváření hmotných povodňových rezerv
  • příprava účastníků povodňové ochrany

2. Opatření při nebezpečí povodně a při povodni

  • činnost předpovědní povodňové služby
  • činnost hlásné povodňové služby
  • varování při nebezpečí povodně
  • zřízení a činnost hlídkové služby
  • vyklízení záplavových území
  • řízené ovlivňování odtokových poměrů
  • povodňové zabezpečovací práce
  • povodňové záchranné práce
  • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní
  • evidenční a dokumentační práce

3. Opatření po povodni

  • evidenční a dokumentační práce
  • vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření
  • návrhy na úpravu povodňových opatření