Charakteristika zájmového území

Obec Boršice u Blatnice se nachází ve Zlínském kraji, na území okresu Uherské Hradiště. Správním obvodem obce s rozšířenou působností je okresní město. Obec leží cca 16 km jihovýchodním směrem od Uherského Hradiště, je situována v jižní části okresu Uherské Hradiště nedaleko hranic s okresem Hodonín (Jihomoravský kraj). Boršice u Blatnice sousedí s katastry Hluku, Blatničky, Velké nad Veličkou, Suchova, Slavkova, Dolního Němčí.

ku

Katastrální území obce Boršice u Blatnice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1283. Dominantou obce je pozdně barokní kostel sv. Kateřiny, který byl postaven v roce 1788. 

K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 823 obyvatel z toho 413 mužů a 410 žen. Rozloha obce činí 1161 ha, z toho cca 84,1 % tvoří zemědělská půda, 7,3 % lesní půda, 1,1 % zastavěné plochy, 0,6 % vodní plochy a 6,9 % ostatní plochy. 

Boršice u Blatnice částí svého katastrálního území zasahují do CHKO Bílych Karpat (do severozápadní části). Západním a severním směrem od obce jsou na stráni kopce rozlehlé vinohrady a severním směrem od obce jsou u okraje vinohradu vinné sklípky.

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) obec Boršice u Blatnice leží v provincií Západní Karpaty, subprovincií Vnější Západní Karpaty, subprovincií Vnější západní Karpaty, oblasti Slovácko - moravské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, podceku Hlucká pahorkatina. Převážná část kat. úz. obce leží v okrsku Boršická pahorkatina. Průměrná nadmořská výška obce je 298 m n. m. Celou plochu katastru obce tvoří horniny paleogénu, které petrograficky představuje nejčastěji flyšové střídání jílovců a pískovců, případně jíly, slíny a pískovce. V údolích vodních toků jsou starší třetihorní vrstvy překryty čtvrtohorními sedimenty. 

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT2.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT2

Charakteristika
CH6
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60

Území obce se nachází v povodí řeky Moravy. Většina plochy katastrálního území obce je odvodňována Boršickým potokem. Ten pramení ve výšce 490 m n. m. jihozápadně od Horního Němčí, ústí zleva do Okluky u Hluku v 215 m n. m. Plocha povodí je 25,1 km2 a délka toku 12,2 km.