Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce se nenachází žádný hlásný profil kategorie A, B ani C. Nejbližší hlásné profily kategorie C se nacházejí na území obcí Blatnička, Hluk a Horní Němčí. Tyto hlásné profily leží na vodních tocích, které neprotékají katastrálním územím obce Boršice u Blatnice. Proto sledování jejich stavů má pro obec Boršice u Blatnice pouze informační význam, zajišťující obci přehled o povodňové situaci v širším okolí obce.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Blatnička, Svodnice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 78 (155)
Pohotovost 103 (130)
Ohrožení 123 (110)
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Hluk, Okluky »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 110
Ohrožení 150
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Horní Němčí, Okluky »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 100
Ohrožení 120
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.