Charakteristika zájmového území

Obec Chlustina se nachází asi 12 km jihozápadně od Berouna v SO ORP Hořovice. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 230 obyvatel. Velikost obce činí 557 ha. První písemná zmínka o obci je datována již k roku 1170. Do severozápadní části obce zasahuje CHKO Křivoklátsko.

Katastrální území obce Chlustina

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Poberounské a podsoustavy Brdská oblast. Území obce Chlustina řadíme do dvou celků. Většina území obce je součástí Hořovické pahorkatiny, jen severozápadní část (vymezená dálnicí D5), která je zároveň součástí CHKO Křivoklátsko, náleží do Křivoklátské vrchoviny.

V rámci Hořovické pahorkatiny náleží území obce podcelku Hořovická brázda a okrsku Komárovská brázda. Tento okrsek je tvořen převážně břidlicemi, droby a prachovci svrchního ordoviku, s denudačními zbytky neogenních sedimentů a lokalitami středopleistocenních terasových štěrků a písků. Jedná se o erozní sníženinu rozčleněnou údolími potoků sv. směru, přítomny jsou též menší denudační plošiny a pedimenty.

V rámci Křivoklátské vrchoviny náleží území obce podcelku Zbirožská vrchovina a okrsku Brdatky. Tento okrsek představuje výrazný strukturní hřbet, místy asymetrický s příkrými svahy, rozčleněný zářezy vodních toků.

Struktura půdního fondu

V území obce Chlustina se vyskytuje půdní typ kambizem, subtypy modální a eutrofní.

Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Téměř dvě třetiny území obce zabírá orná půda. Přes desetinu území zabírají ještě lesy a ostatní plochy. Naopak vodních ploch je v obci minimum.

Využití pozemků v obci Chlustina  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 365.3 ha 65.4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 5 ha 0.9 %
Sady 8.7 ha 1.6 %
Trvalé travní porosty 20.4 ha 3.7 %
Lesní půda 80.2 ha 14.4 %
Vodní plochy 2 ha 0.4 %
Zastavěné plochy 7.9 ha 1.4 %
Ostatní plochy 68.8 ha 12.3 %
Celková výměra k.ú. 558.2 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastrální území obce Chlustina do mírně teplé klimatické oblasti MT10 a částečně zasahuje i do teplé oblasti T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 450-550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7-8 °C. Následující tabulka a mapové snímky charakterizují klima v dané lokalitě.

Charakteristika klimatických oblastí T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50