Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích a plochách na území obce Chlustina

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Chlustina a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky". Přehled vodních ploch a jejich správců na území obce a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Celý katastr obce spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem je Chlustina. Vodní toky v obci jsou regulované a nepatří dle vyhlášky 178/2012 Sb. mezi významné vodní toky.

LBP Litavky bezejmenný od Chlustiny (zvaný též Chlustina) (číslo hydrologického pořadí 1-11-04-032) pramení v jižní části intravilánu obce Chlustina ve výšce cca 347 m n. m. Prvních 200 m vodního toku je zatrubněno, za tímto úsekem následuje Horní rybník. Z Horního rybníku teče Chlustina východním až severovýchodním směrem převážně polní krajinou a na území obce Otmíče se zleva vlévá do Červeného potoka. Celková délka vodního toku činí ca 2,55 km. Chlustina má jeden krátký levostranný přítok, který pramení v lokalitě U studny severovýchodně od intravilánu obce Chlustina.

Přímo v intravilánu obce se nacházejí také dvě malé retenční nádrže. Jedná se o Horní rybník (0,14 ha), protékaný potokem Chlustina, a o severněji položený rybník U kovárny (0,09 ha).

Vodní toky a vodní plochy na území obce Chlustina (pouze vybrané)