Charakteristika zájmového území

Městys Chroustovice se nachází v ORP Chrudim v Pardubickém kraji. K 1. 1. 2016 (ČSÚ) zde bylo evidováno 1 292 obyvatel. Katastrální výměra městyse činí 2 160 ha. Městys Chroustovice se skládá ze 7 k. ú. - Chroustovice, Holešovice, Březovice, Lhota u Chroustovic, Poděčely, Městec, Mentour.

Co se týče využití půdy na území městyse Chroustovice, tak nejvíce plochy zaujímá orná půda. Největší souvislá plocha lesní půdy se nachází v Městeckém háji na severu k.ú. Chroustovice.

Využití pozemků v městysi Chroustovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemkuplocha [ha] zastoupení [%] 

Zemědělská půda

                               

Orná půda 1 677 88.6
Chmelnice 0 0
Vinice 0 0
Zahrady 41 1.9
Sada 24 12.7
Trvalé travní                                               porosty 131 6.1
Lesní půda 121 5.6
Vodní plochy 22 1.0
Zastavěná plochy 36 1.7
Ostatní plochy 109 5.0
Celková výměra k. ú. 2 160 100

Katastrální území městyse

Geomorfologické členění

provincie: Česká vysočina
soustava: Česká tabule
podsoustava: Východočeská tabule
celek: Svitavská pahorkatina
podcelek: Chrudimská tabule
okrsek: Hrochotýnecká tabule

Geomorfologicky náleží zájmové území do okrsku Hrochotýnecké tabule - plochá pahorkatina převážně v povodí Novohradky, na západě Chrudimky. Území se rozkládá převážně na slínovcích a jílovcích s říčními štěrky a písky. Reliéf je převážně zarovnaného charakteru s říčními terasami, jehož průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 225 m n. m. Nejvýznamnější body reliéfu tvoří Kamenice 297 m n. m. a Tři bubny 304 m n. m.

Klima 

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) zájmové území spadá do teplé podoblasti T2.

Charakteristika chladné podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50